พระศาสนจักร หมายถึง ประชากรของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเรียกมา (ekklesia ใน ภาษากรีก; qahal ในภาษาฮีบรู)