แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระเมสสิยาห์ หรือ พระคริสต์ พระคริสตเจ้า คำว่า “เมสสิยาห์” เป็นภาษาฮีบรู แปลว่า “ผู้รับเจิม” (เช่นกษัตริย์ ประกาศก หรือสมณะ ตรงกับคำกรีกว่า “christos” = พระคริสต์ หรือ พระคริสตเจ้า) ซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบภารกิจพิเศษในการกอบกู้และ ปกครองดูแลประชากรตามพระประสงค์ของพระเจ้า 

ต่อมาเมื่อชาวยิวไม่มีกษัตริย์ปกครอง แล้ว ความคิดเรื่องพระเมสสิยาห์หรือพระคริสตเจ้าจึงมุ่งไปยังบุคคลหนึ่งซึ่งจะมาในอนาคต และจะทำให้อุดมการณ์ของประชากรนี้เป็นจริง พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนและทำการอัศจรรย์ ต่างๆ แสดงให้ประชาชนเข้าใจว่าพระองค์คือ พระเมสสิยาห์ที่ทุกคนกำลังรอคอย ผู้ที่เชื่อว่า พระเยซูเจ้าคือพระเมสสิยาห์ (หรือ พระคริสตเจ้า) จึงได้ชื่อว่า “คริสตชน” (เทียบ กจ 11:26)