foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

พระพรพิเศษ (charisma) ความสามารถพิเศษที่พระจิตเจ้าประทานให้แก่มนุษย์เพื่อ ประโยชน์ของชุมชน เช่นการประกาศพระวาจา การรักษาโรค การทำนายอนาคต ฯลฯ