ประกาศก หรือ ผู้เผยพระวจนะ เป็นกระบอกเสียงหรือผู้พูดแทนพระเจ้า  ประกาศก คือผู้ที่ได้รับข่าวสารจากพระเจ้าให้มาประกาศแก่กลุ่มชนที่เจาะจง