foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

บุตรแห่งมนุษย์ เป็นวลีจากพันธสัญญาเดิม ซึ่งมีความหมายว่า “มนุษย์” ผู้อ่อนแอตามธรรมชาติ พระเยซูเจ้าทรงใช้วลีนี้เรียกพระองค์เองเพื่อแสดงว่าทรงเป็น “พระเมสสิยาห์” ตามคำทำนายของดาเนียล (ดนล 7:13)