foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ธัญบูชา คือ การถวายผลิตผลทางการเกษตรแด่พระเจ้าเป็นการนมัสการพระองค์ (ลนต 2) มีเจตนาเพื่อระลึกถึงพระกรุณาของพระเจ้า และทำให้พระองค์พอพระทัย โดยการระลึกถึงนี้ ผู้นมัสการจะนำขนมปังและขนมก้อนที่เตรียมไว้มาถวาย ส่วนหนึ่งจะนำมาเผาไฟ ส่วนที่เหลือจะเป็นส่วนของสมณะ