ธรรมประเพณี หมายถึง ขนบประเพณี และกฎเกณฑ์ต่างๆ ทั้งทางสังคมและศาสนาที่ ปฏิบัติสืบต่อกันมาในสังคมชาวยิว บางครั้งยังหมายถึงเรื่องราวที่บอกเล่าต่อๆ กันมาปากต่อปาก หรือมีบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร