foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ธรรมบัญญัติ เป็นคำแปลคำภาษาฮีบรู “Torah” (ซึ่งยังแปลได้อีกว่า “คำสั่งสอน”) ซึ่ง หมายถึงหนังสือ 5 เล่มแรกในพระคัมภีร์ (หนังสือปัญจบรรพ) และประมวลกฎหมายที่มีอยู่ในหนังสือนั้น แต่บางครั้งคำนี้หมายถึงพันธสัญญาเดิมทั้งหมด