ซีซาร์ เป็นสมญาที่พันธสัญญาใหม่ใช้เรียกพระจักรพรรดิโรมันหลายองค์ตามนามของจูลีอัส ซีซาร์ แม่ทัพสำคัญชาวโรมัน