foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ซีซาร์ เป็นสมญาที่พันธสัญญาใหม่ใช้เรียกพระจักรพรรดิโรมันหลายองค์ตามนามของจูลีอัส ซีซาร์ แม่ทัพสำคัญชาวโรมัน