จิตวิญญาณ หมายถึง พลังชีวิตของบุคคล แต่ยังหมายถึงชีวิตภายในซึ่งรวมทั้งความ ปรารถนาและอารมณ์ด้วย เป็นส่วนที่เป็นอมต ของบุคคล (วว 6:9)