ความรอดพ้น (salvation) คือการที่มนุษย์หลุดพ้นจากพันธะและอำนาจของบาป คืนดีกับพระเจ้าเสียใหม่ เดชะพระบารมีของพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงรับทนทรมาน สิ้นพระชนม์ เพื่อชดเชยบาปของมนุษยชาติ เดชะการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า มนุษย์ยังได้รับชีวิตใหม่ในพระองค์ มีความสัมพันธ์กับพระบิดาและพระจิตเจ้า มีส่วนในมรดกนิรันดร ร่วมกับพระคริสตเจ้าด้วย