ความชอบธรรม [(man’s) Justice] หมายถึง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ที่พระองค์ทรงอภัยความผิดให้แล้ว