แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การบันดาลความชอบธรรม  การทำให้เป็นผู้ชอบธรรม (justification) คือการที่พระเจ้า ทรงทำให้มนุษย์มีความสัมพันธ์ที่ดีและถูก ต้องกับพระองค์ (รม 5:16) โดยทรงอภัยบาป ของมนุษย์ ประทานพระหรรษทาน ทำให้เขา เป็นคนชอบธรรม