การทดลอง การประจญ ทั่ว ๆ ไปคำนี้ หมายถึง การยั่วยุให้ทำผิด ซาตานหรือปีศาจทดลองคนของพระเจ้า โดยจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อที่คนนั้นจะทำผิดพระประสงค์ของพระเจ้า แต่ซาตานทำได้เพียงในขอบเขตที่พระเจ้าทรงอนุญาตเท่านั้น และพระเจ้าทรงสัญญาว่าในการทดลองจะมีทางออกเสมอ การถูกทดลองไม่เป็นบาป แต่การยอมแพ้การทดลอง (หรือการประจญ) เป็นบาป พระเยซูเจ้าทรงสอนบรรดาศิษย์ให้อธิษฐานขอพระเจ้าอย่าทรงนำเขาเข้าสู่การทดลอง และให้เขาเฝ้าระวังและอธิษฐานเสมอเพื่อจะได้ไม่โอนอ่อนไปตาม แรงกดดันของการทดลองและพ่ายแพ้ต่อการทดลองนั้น