การกลับใจ หมายถึงการเปลี่ยนแปลง จิตใจอย่างลึกซึ้ง หันจากอิทธิพลของบาปมาอยู่กับพระเจ้า การกลับใจไม่ได้หมายถึงการเสียใจในความผิดหรือการกระทำในอดีตเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการเปลี่ยนทิศทางให้ถูกต้องสำหรับการกระทำในอนาคตด้วย (กจ 26:20)