แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

โคฮาท ลูกชายของเลวี ปู่ของโมเสส ต้นกําเนิดวงศ์วานโคฮาทซึ่งเป็นหนึ่งในสามวงศ์วานของคนเลวี อพย. 6:16; กดว. 3:17-32