แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เคลเมนต์ คริสตชนชาวฟีลิปปีซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของเปาโล ฟป. 4:3