แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คีช คนมั่งมีเผ่าเบนยามิน บิดาของซาอูลซึ่งเป็นกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอล 1 ซมอ. 9:1-2