แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คาอิน บุตรคนโตของอาดัมกับเอวา มีอาชีพเป็นชาวสวน อาแบลน้องชายเป็นคนเลี้ยงแกะ เนื่องจากพระเจ้าโปรดปรานลูกแกะที่อาแบลถวาย แต่ไม่ทรงโปรดพืชผลที่คาอินถวาย คาอินจึงโกรธและฆ่าอาแบลด้วยความอิจฉาชั่ววูบ พระเจ้าลงโทษโดยให้เร่ร่อนไปตลอดชีวิต ปฐก. 4; 1 ยน. 3:12