แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คาเลบ หนึ่งในสิบสองคนที่โมเสสส่งไปสอดแนมคานาอัน และกลับมารายงาน มีคาเลบกับโยชูวาสองคนเท่านั้นที่เชื่อแน่ว่าพระเจ้าจะช่วยอิสราเอลให้ยึดคานาอันได้ เนื่องจากความเชื่อในพระเจ้า คาเลบกับโยชูวาได้ตั้งหลักแหล่งในคานาอัน ส่วนคนอิสราเอลที่เกิดในอียิปต์ล้วนตายในถิ่นทุรกันดารหมด กดว. 13-14; ยชว. 14:6-14