แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คลาวดิอัส จักรพรรดิองค์ที่ 4 แห่งโรมัน ครองราชย์ ค.ศ. 41-54 ในช่วงนั้นได้เกิดการกันดารอาหารตามคําพยากรณ์ของอากาบัส และตอนปลายรัชสมัยคลาวดิอัสขับไล่ชาวยิวทุกคนให้ออกจากกรุงโรม กจ. 11:28; 18:2