แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คริสปัส นายธรรมศาลายิวที่โครินธ์ เขากับครอบครัวรับเชื่อพระเยซูและรับศีลล้างบาปจากเปาโล กจ. 18:8; 1 คร. 1:14