แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

โกก เอเสเคียลบรรยายว่าโกก เป็นผู้ปกครองแผ่นดินมาโกก และเจ้าองค์สําคัญของเมเชคและทูบัล ทั้งสองบุกอิสราเอลจากทิศเหนือ แต่อิสราเอลจะชนะเขาอย่างสิ้นเชิง ในวิวรณ์ ซาตานจะนําโกกกับมาโกกมาต่อสู้กับคริสตชน แต่จะถูกพระเจ้าทําลายอย่างสิ้นซาก อสค. 38-39; วว. 20:7-9