แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เกดาลิยาห์ คนที่ใช้ชื่อนี้ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือผู้ที่กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่ายูดาห์หลังจากเยรูซาเล็มแตก แต่เจ็ดเดือนต่อมา อิชมาเอลผู้เป็นเชื้อพระวงศ์ฆ่าเกดาลิยาห์เสีย ชาวยิวในยูดาห์กลัวว่าบาบิโลนจะมองว่าเป็นการกบฏ จึงพากันหนีไปอียิปต์ 2 พกษ. 25: 22-26; ยรม. 39:14-41:18