แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

กายอัส (1) คริสตชนชาวมาซิโดเนีย เป็นเพื่อนร่วมงานของเปาโลในการเดินทางครั้งที่สาม กายอัสถูกลากตัวขึ้นไปบนเวทีมหรสพช่วงที่ช่างเงินชาวเอเฟซัสก่อการจลาจล (ดู เดเมตริอัส) กจ. 19:29 (2) คริสตชนจากเดอร์บีซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทางเปาโลไปเยรูซาเล็ม กจ. 20:4 (3) คริสตชนที่เปาโลโปรดศีลล้างบาปที่โครินธ์ 1 คร. 1:14 (4) เพื่อนคริสตชนของยอห์นที่เขากล่าวถึงในจดหมายฉบับที่สาม 3 ยน. 1 บุคคลเหล่านี้อาจเป็นคนเดียวกันก็ได้