แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

กาเบรียล ทูตสวรรค์พิเศษของพระเจ้า ซึ่งพระองค์ส่งไปหาดาเนียลสองครั้ง ครั้งแรกไปอธิบายความหมายความฝันของเขา ครั้งที่สองไปทํานายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่เยรูซาเล็ม พระเจ้ายังส่งกาเบรียลไปส่งข่าวเรื่องการบังเกิดของยอห์น บัปติสต์กับเศคาริยาห์ และการประสูติของพระเยซูกับมารีย์ ดนล. 8:16; 9:21; ลก. 1:11-20, 26-38