แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

กาด บุตรชายคนที่เจ็ดของยาโคบ เป็นต้นกําเนิดของเผ่ากาด กดว. 32