แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

bible year

Year of the Bible

Read it - Study it - Pray it - Live it

พระคัมภีร์ (Bible) คือ

หนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่า “พระคัมภีร์” มีคุณสมบัติที่ดีมากมาย

ห้องสมุดของพระเจ้า

ความจริงเสมอและตลอดไป

ไม้เท้าพยุงสำหรับผู้เดินทาง

แสงสว่างสำหรับผู้ที่อยู่ในความมืดมน

ที่พักสำหรับผู้แบกภาระหนัก

มัคคุเทศก์สำหรับคนหลงทาง

น้ำมันรักษาผู้บาดเจ็บจากบาป

ความหวังสำหรับผู้ท้อถอย

สมอเรือสำหรับผู้ประสบพายุภัยแห่งชีวิต

ผู้บรรเทาใจสำหรับผู้ทุกข์ยาก

จงใช้พระคัมภีร์เสมอ เพื่อให้ชีวิตยั่งยืน

ขอให้พระวาจาของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงท่านทั้งหลาย

 

ที่มา: นิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 232 ปีที่ 39 กรกฎาคม - สิงหาคม 2020/2563