แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
boy-and-bibleเราจะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์เป็นความจริง

พระคัมภีร์เป็นความจริง เพราะเป็นพระวาจาของพระเจ้า และพระเจ้าทรงตรัสความจริงเสมอ เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ เราจะพบว่าสิ่งที่กล่าวมานั้นเป็นพระวาจาของพระเจ้า ทุกถ้อยคำในพระคัมภีร์เป็นความจริง แต่ถ้าท่านไม่เชื่อ ให้อ่านพระคัมภีร์และค่อยๆ คิด ท่านจะพบว่า “เสียงนี้ถูกต้อง นี่คือความจริง” พระคัมภีร์เปิดเผยให้เห็นว่า   เป็นความจริงมานานหลายพันปี ตั้งแต่เริ่มเขียน ตัวอย่างเช่น มีหลายเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ที่กล่าวทำนายล่วงหน้า แล้วเกิดขึ้นจริงดังที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้

ข้อความสำคัญ
  • ทุกถ้อยคำในพระคัมภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้า และมีประโยชน์เพื่อสั่งสอน ว่ากล่าวตักเตือนให้ปรับปรุงแก้ไข และอบรมให้ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม (2 ทิโมธี 3:16)
พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง
  • ยอห์น 10:34-36; ฮีบรู 4:12; 2 เปโตร 3:15-16
คำถามที่เกี่ยวข้อง
  • เรื่องที่เล่าในพระคัมภีร์เกิดขึ้นจริง หรือว่าเป็นเรื่องเล่าเหมือนนิทาน

สำหรับพ่อ-แม่/คุณครู
  • โดยปกติเด็กๆ จะไม่ค่อยถามคำถามนี้แบบอยากรู้อยากเห็น จนกว่าเขาจะเติบโตขึ้น เขาจะถามคำถามแบบนี้ ถ้า   1) เกิดการล้อเลียนเรื่องความเชื่อในพระคัมภีร์ 2) ไม่ต้องการกระทำบางอย่างที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เขากระทำ ดังนั้น ถ้าเด็กๆ ถามท่าน ต้องตรวจสอบดูให้ถี่ถ้วนก่อนหรือหลังการตอบ