แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
gospelsใครเขียนพระคัมภีร์

ถ้อยคำต่างๆ ในพระคัมภีร์มาจากพระเจ้า เราจึงเรียกว่า “พระวาจาของพระเจ้า” พระเจ้าทรงใช้มนุษย์เขียนความเห็น ความคิด คำสั่งสอน และถ้อยคำที่พระองค์ทรงปรารถนาจะใส่ไว้ในพระคัมภีร์ ผู้เขียนเป็นคนพิเศษที่พระเจ้าทรงเลือกให้ทำงานสำคัญนี้ และพระองค์ทรงใช้หลายคนในการเขียน ซึ่งใช้เวลานานหลายปี บุคคลเหล่านี้เขียนตามรูปแบบของตนและใช้ภาษาของตนเอง แต่เขียนพระวาจาของพระเจ้า พระองค์ทรงนำความคิดของเขาในขณะที่กำลังเขียน และทรงกระทำให้พวกเขามั่นใจว่าสิ่งที่พวกเขาเขียนนั้น  เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์อย่างแท้จริง ทรงดูแลพวกเขามิให้ผิดพลาด ในปัจจุบันเราอ่านพระคัมภีร์ พระวาจาของพระเจ้าซึ่งพระองค์ทรงเขียนโดยบุคคลพิเศษเหล่านี้เมื่อนานมาแล้ว

ข้อความสำคัญ
  • จงรู้เถิดว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือการตีความถ้อยคำของบรรดาประกาศกในพระคัมภีร์มิใช่เรื่องส่วนบุคคล  เพราะไม่เคยมีถ้อยคำใดของบรรดาประกาศกที่มาจากเจตนารมณ์ของมนุษย์ แต่มนุษย์กล่าวถ้อยคำซึ่งมาจากพระเจ้าตามที่พระจิตเจ้าทรงดลใจ (2 เปโตร 1:20-21)
พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง อพยพ 31:18; 2 ทิโมธี 4:13
คำถามที่เกี่ยวข้อง
♦ พระคัมภีร์เขียนขึ้นได้อย่างไร
♦ ทำไมพระเจ้าจึงทรงขอให้บุคคลนั้นเขียนพระคัมภีร์