แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เทคนิคเพื่อศึกษาพระคัมภีร์

 

4 “Rs”

 • Relax ผ่อนคลาย
 • Read อ่าน
 • Reflect สะท้อนความคิด
 • Respond ตอบสนอง


4 “Ps”

 • Pause หยุด
 • Pour over ทุ่มเท
 • Ponder ตรึกตรอง
 • Pray สวดภาวนา

 

4 “Qs” (Questions – คำถาม)

 • ตอนนั้นกล่าวถึงอะไร ?
 • ตอนนั้นหมายความว่าอะไร ?
 • ตอนนั้นหมายอะไรถึงตัวฉัน ?
 • ฉันต้องทำอะไร ?