แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พันธสัญญาเดิม – พันธสัญญาใหม่เกี่ยวข้องกันอย่างไร?


เวลาสร้างบ้านย่อมมีฐานมีเสาเอก แล้วจึงขึ้นฝาและที่สุดก็หลังคาบ้าน พันธสัญญาเดิมเป็นฐานเป็นเสาเอก พันธสัญญาใหม่เป็นฝาและหลังคาบ้าน หรือ พันธสัญญาเดิมเหมือนคนตาบอดแต่ขาแข็งแรง พันธสัญญาใหม่เหมือนคนตาดีแต่ขาพิการ ทั้ง 2 คนร่วมกันเดินทางโดยคนตาบอดให้คนตาดีขาพิการขี่คอถึงไหนถึงกัน แต่ถ้าทั้งสองไม่พึ่งพากัน อยู่กันตรงนั้นไมต้องไปไหน พระคัมภีร์ก็เช่นกัน ทั้งเล่มพูดถึงบุคคลเดียว คือ องค์พระผู้เป็นเจ้า โดยเฉพาะพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นจุดศูนย์กลางของประวัติศาสตร์มนุษย์ หรือ ประวัติศาสตร์แห่งความรอด ฉะนั้น เรื่องของพระองค์มิใช่มาเริ่มปรากฏที่ถ้ำเลี้ยงสัตว์ที่เมืองเบ็ธเลเฮม แต่เริ่มแล้วในพันธสัญญาเดิมตั้งแต่เริ่มบรรทัดแรกของหนังสือปฐมกาลอันเป็นหนังสือแรกของพระคัมภีร์ และในตอนท้ายของหนังสือวิวรณ์อันเป็นหนังสือเล่มสุดท้ายในพระคัมภีร์ ก็ยังพูดถึงพระเยซูเจ้า     เพราะพระองค์ทรงเป็นอัลฟา และโอเมก้า เป็นปฐมกาลและอวสาน เจ้าของกาลเวลาและศตวรรษทั้งสิ้น    ทุกอย่างเริ่มต้นที่พระองค์และจะจบลงที่พระองค์ พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่จึงต่อเนื่องเสริมกันและกัน เพราะเป็นเรื่องเดียวกัน บางครั้งเราจะเข้าใจพันธสัญญาใหม่บางข้อบางบทต้องอาศัยข้อความหรือเหตุการณ์จากพันธสัญญาเดิมมาอธิบายพื้นฐาน    ในขณะเดียวกัน บางเรื่องในพันธสัญญาเดิมทั้งๆ ที่เกิดขึ้นก่อนแต่เรามาเข้าใจถ่องแท้จริงๆ เมื่ออ่านบางบทบางข้อความในพันธสัญญาใหม่    นอกนั้นพึงคิดเสมอว่า พระเป็นเจ้าไม่ทรงมีเวลาแบบเรา พระองค์ทรงอยู่เหนือกาลเวลา สำหรับพระองค์ อดีต ปัจจุบัน อนาคตไม่มี มีก็แต่ปรากฏเป็นขณะเดียวกันไปทุกเรื่อง
ฉะนั้น สำหรับพระเป็นเจ้าไม่ทรงมีพันธสัญญาเดิม พันธสัญญาใหม่ มีแต่พระองค์กับเราเท่านั้น จึงควรเข้าใจพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาใหม่    เมื่ออ่านพระคัมภีร์ในแง่ที่ว่า เราเป็นมนุษย์ในเวลากำลังอ่านพระเจ้าที่ทรงอยู่เหนือกาลเวลา พันธสัญญาเดิมและใหม่จึงจะสอดคล้องและนำความเข้าใจมาสู่เราได้ในที่สุด