ค้นหา

Kamson BKK Update!!

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
2190
7133
18858
132130
188404
9071768
Your IP: 54.156.76.187
2018-05-22 09:36

สถานะการเยี่ยมชม

มี 222 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงออกสมณกฤษฎีกา เพื่อ ให้พระคาร์ดินัลดำเนินการเลือกตั้งพระสันตะปาปา

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงออกสมณกฤษฎีกาเพื่อให้พระคาร์ดินัลดำเนินการเลือกตั้งพระสันตะปาปา

นครรัฐวาติกัน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2013 (VIS)


ในการแปล (อย่างไม่เป็นทางการ) สมณลิขิตในรูปแบบของสมณกฤษฎีกาของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ซึ่งลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ตามด้วยการแก้ไข 2-3 มาตราที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งพระสันตะปาปา "พร้อมด้วยสมณลิขิต 'De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Ponteficis' ("เรื่องการเปลี่ยนแปลงบางประการในกฎเกณฑ์การเลือกตั้งพระสันตะปาปา") ออกที่โรม เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2007 ในปีที่สามของสมณสมัยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้กำหนดบรรทัดฐาน เพิกถอนบัญญัติเหล่านั้นที่กำหนดในมาตรา 75 'Universi Dominici Gregis' ที่ประกาศใช้โดยสมเด็จพระ สันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2  ทรงกำหนดกฎระเบียบอีกครั้ง, แต่คณะพระคาร์ดินัลสองในสามไม่อาจยอมรับกฎระเบียบการเลือกตั้งพระสันตะปาปาตามแบบเดิม  เพราะไม่สามารถประยุกต์ได้กับกรณีปัจจุบัน”

"เมื่อพิจารณาความสำคัญของการดำเนินการเลือกตั้งพระสันตะปาปา อย่างที่ดีที่สุด  ถึงแม้มีความสำคัญที่ต่างไปด้วยก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตีความบางอย่างมากขึ้นและการบริหารจัดการบทบัญญัติบางมาตรา, ข้าพเจ้าจึงกำหนดบรรทัดฐานของสมณธรรมนูญ ‘Universi Dominici Gregis ', รวมทั้งสิ่งที่ข้าพเจ้าเองกำหนดไว้ในเอกสารดังกล่าวข้างต้น จะถูกแทนด้วยบรรทัดฐานต่อไปนี้

มาตรา 35. “ไม่มีพระคาร์ดินัลท่านใดถูกตัดสิทธิเลือกตั้งทั้งที่ออกเสียงหรืองดออกเสียงพระสันตะปาปา  ด้วยเหตุผลหรือข้ออ้างใดก็ตาม และด้วยบทบัญญัติมาตราที่ 40 และฉบับที่ 75 ของสังฆธรรมนูญนี้".

37 "ยิ่งกว่านั้น ข้าพเจ้าขอออกพระราชกฤษฎีกา ตั้งแต่ช่วงเวลาที่สันตะสำนักว่างตามกฎหมาย, พระคาร์ดินัลที่มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในที่ประชุมต้องรอ 15 วันสำหรับคนที่ไม่อยู่ในที่ประชุมก่อนเริ่มประชุมลับเพื่อเลือกตั้งพระสันตะปาปา อย่างไรก็ตาม  คณะพระคาร์ดินัลทุกท่านถือเป็นหน้าที่ที่อยู่ในที่ประชุมตอนเริ่มและเลื่อนเวลาตามเหตุผลที่หนักแน่น, การเริ่มการเลือกตั้งต้องใช้เวลา 2 วันหรือมากกว่านั้น. แต่เมื่อผ่านไป 20 วันมากที่สุดตั้งแต่เริ่มว่างตำแหน่งพระสันตะปาปา, พระคาดินัลที่มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่านต้องดำเนินการเลือกตั้ง”

มาตราที่ 43. “ตั้งแต่เริ่มกระบวนการเลือกตั้งจนกระทั่งการประกาศแก่สาธารณะชนเพื่อจัดการเลือกตั้งพระสันตะปาปา หรือกรณีใดก็ตาม จนกระทั่ง ได้พระสันตะปาปาองค์ใหม่ ให้สงวนห้องต่างๆที่ Domus Sanctae Marthae และโดยเฉพาะวัดน้อย Sistine และงดใช้พื้นที่ที่ไว้สำหรับประกอบพิธีสำหรับบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ซึ่งอยู่ในอำนาจรับผิดชอบของCardinal Camerlengo และ ความช่วยเหลือกิจภายนอกของ Vice Camerlengo  และผู้ที่จะรักษาการณ์แทนเลขาธิการของรัฐ ตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในมาตราดังต่อไป นี้"

"ในช่วงเวลานี้  พื้นที่ทั้งหมดของนครวาติกันและการทำงานปกติของสำนักงานต่างๆที่ตั้งอยู่ในรัฐให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้  เพราะ เพื่อช่วยให้ช่วงเวลาของการเลือกตั้งพระสันตะปาปาได้รักษาความลับและดำเนินงานอย่างอิสระ. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะกำหนดบทบัญญัติ อาศัยความช่วยเหลือของสมณผู้ใหญ่ของห้องประชุมเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีใครเข้าถึงพระคาร์ดินัลที่มีสิทธิเลือกตั้ง  ในขณะ Vice Camerlengo นำพวกท่านไปยัง Apostolic Vatican Palace.”

46, 1 "เพื่อที่จะตอบสนองบุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกตั้ง,บุคคลต่อไปนี้จะพักในที่ที่เหมาะสมภายในเขตพื้นที่ที่กล่าวในมาตราที่ 43 ของสังฆธรรมนูญนี้: เลขานุการของคณะพระคาร์ดินัลจะทำหน้าที่เป็นเลขธิการของการประชุม; นายจารีตสำหรับพิธีกรรมของสมเด็จพระสันตะปาปาพร้อมด้วยนายจารีต 8 ท่านและนักบวช 2 ท่านที่ทำหน้าที่ประจำห้องสักการภัณฑ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านพระศาสนจักรที่ประธานคณะพระคาร์ดินัลเลือกมาช่วยท่านหรือปฏิบัติงานแทน เพื่อช่วยท่านในอำนาจหน้าที่ของประธาน”

47. "บุคคลทุกท่านที่ปรากฏในมาตราที่ 46 และมาตราที่ 55, 2 ของสังฆธรรมนูญ พวกท่านใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือใช้เวลาใดก็ตามจะมาเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลใดก็ตามทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเกิดขึ้นในการเลือกตั้งเอง ต้องมีการรักษาความลับอย่างเข้มงวดจากบุคคลภายนอกสำหรับคณะพระคาร์ดินัลที่มีสิทธิเลือกตั้ง
ดังนั้น ก่อนการเลือกตั้งจะเริ่มขึ้น บรรดาพระคาร์ดินัลจะสาบานตามรูปแบบและการใช้สูตรคำสาบานที่ระบุไว้ในมาตราที่ 48 "

48."บุคคลที่ระบุไว้ในมาตราที่ 46 และมาตราที่ 55, 2 ของสังฆธรรมนูญนี้ได้รับการเตือนตามเวลาที่กำหนดเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของคำสาบานว่า ก่อนที่จะเริ่มต้นของกระบวนการการเลือกตั้ง พวกท่านจะกระทำต่อหน้า Cardinal Camerlengo หรือพระคาร์ดินัลที่ได้รับมอบหมายจากท่าน และต่อหน้าพระสมณชั้นสูง (Apostolic Protonotaries) ที่เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน คำสาบานตามสูตรต่อไปนี้

"ข้าพเจ้า (ชื่อ...) สัญญาและสาบานว่า ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้รับหน้าที่พิเศษที่รับมอบหมายให้เลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่หรือโดยผู้สืบตำแหน่งจากพระองค์แล้วไซร้, ข้าพเจ้าจะรักษาความลับสุดยอดตลอดไป ต่อทุกคนที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะพระคาร์ดินัลที่มีสิทธิเลือกตั้ง ที่เกี่ยวข้องกับทุกเรื่องทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ที่เกี่ยวกับผลคะแนนการออกเสียงเลือกตั้งและการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อการเลือกตั้งพระสันตะปาปา. "

"ข้าพเจ้าสัญญาและสาบานที่จะงดใช้เครื่องเสียงหรืออุปกรณ์วิดีโอ  ที่สามารถบันทึกเหตุการณ์ในช่วงระยะเวลาของการเลือกตั้งภายในนครรรัฐวาติกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งที่เกี่ยวกับกระบวนการการเลือกตั้งเองไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง. "

“ข้าพเจ้าขอประกาศว่า ข้าพเจ้าจะรักษาคำสาบานนี้อย่างตระหนักเต็มที่ว่า การประพฤติผิดกฎระเบียบจะทำให้ข้าพเจ้าถูกตัดขาดจากพระศาสนจักร  'latae sententiae' ซึ่งสันตะสำนักสงวนสิทธินี้ไว้"

"ดังนั้น ขอพระเจ้าโปรดช่วยข้าพเจ้า และ พระวรสารอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ ซึ่งข้าพเจ้าสัมผัสด้วยมือของข้าพเจ้า."

49. "เมื่อมีการจัดพิธีปลงพระศพสำหรับพระสันตะปาปาที่สวรรคตตามพิธีกรรมที่กำหนดไว้, สิ่งที่จำเป็นในการเตรียมงานปกติของเลือกตั้ง เกี่ยวกับการกำหนดวันเริ่มการประชุมลับที่กำหนดให้สอดคล้องกับมาตรา 37 ของสังฆธรรมนูญปัจจุบัน, พระคาร์ดินัลที่มีสิทธิเลือกตั้งจะมาพบกันในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในนครรัฐวาติกันหรือที่อื่นๆก็ตาม ควรทำให้ถูกกาลเทศะ เพื่อร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณอย่างสง่ากับ Votive Mass' Pro Eligendo Papa'.(มิสซา "เพื่อการเลือกพระสันตะปาปา")

4. พิธีนี้ควรจัดตอนเช้า ในช่วงบ่าย จะดำเนินงานทำตามมาตราต่างๆในสังฆธรรมนูญนี้”

 50. คณะพระคาร์ดินัลเข้าขบวนแห่อย่างสง่างามจากวัดน้อยนักบุญเปาโลของ Apostolic Palace  ที่พวกเขาจะจะประชุมในเวลาที่เหมาะสมในช่วงบ่าย,พระคาร์ดินัลที่มีสิทธิเลือกตั้งสวมชุดยาวและสวดภาวนาขอความช่วยเหลือจากพระจิตพร้อมกับการร้องเพลง “บทอัญเชิญพระจิตเจ้า” ('Veni Creator') ไปยังวัดน้อย Sistine ของ Apostolic Palace  ซึ่งเป็นสถานที่เลือกตั้ง. Vice Camerlengo , the General Auditor of the Apostolic Camera,  Apostolic Protonotaries, Prelate Auditors of the Roman Rota และ, Cleric Prelates จะร่วมในขบวนแห่ด้วย

51, 2 "ดังนั้น คณะพระคาร์ดินัลรับผิดชอบในการปฏิบัติการภายใต้สิทธิอำนาจและความรับผิดชอบของ Camerlengo (พระคาริดินัล-คาร์แมร์เล็งโก), โดยมีบางสมณกระทรวงที่กล่าวไว้ในมาตรา 7 ของสังฆธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และด้วยความช่วยเหลือจากภายนอกของ Vice Camerlengo และผู้รักษาการณ์เลขาธิการของรัฐ, เพื่อเตรียมการทั้งหมดก่อนเข้าไปในวัดน้อย Sistine และเตรียมพื้นที่บริเวณใกล้เคียง เพื่อว่าให้การเลือกตั้งจะเป็นระเบียบเรียบร้อยและมั่นใจในการรักษาความลับ. "

55, 3 "การกระทำผิดใด ๆ จากบรรทัดฐานนี้  ผู้ที่รับผิดชอบควรจะทราบว่าพวกเขาจะถูกลงโทษให้ออกจากพระศาสนจักร ซึ่งสงวนการอภัยไวเฉพาะโดยพระสันตะปาปาเท่านั้น('latae sententiae')."

62 "เนื่องจากรูปแบบต่างๆของการเลือกตั้งเป็น 'per  acclamationem Seu inspirationem' และ 'per   compromissum'
 (การเลือกตั้ง(พระสันตะปาปา)โดยการที่ประชาชนพร้อมใจกันประกาศเรียกร้อง หรือ โดยการดลใจ(จากพระเจ้า)" และ "(การเลือกตั้ง)โดยการประนีประนอม" ถูกยกเลิก)
, ดังนั้น ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป รูปแบบของการเลือกตั้งพระสันตะปาปาจะต้องใช้ 'per scrutinium ("การลงคะแนนเสียง" (เท่านั้น)."
"ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าขอออกกฤษฎีกา เพื่อให้การเลือกตั้งพระสันตะปาปามีผลบังคับใช้ การลงคะแนนเสียงอย่างน้อยสองในสาม ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งของผู้ที่ร่วมการประชุมเป็นพื้นฐานในที่ประชุมและออกเสียงลงคะแนน."

64 "กระบวนการลงคะแนนเสียงจะดำเนินการตาม 3 ขั้นตอน
ขั้นตอนแรกเรียกว่า การตรวจสอบล่วงหน้า ประกอบด้วย: 1) การจัดเตรียมและแจกใบลงคะแนนเสียง โดยนายจารีต- ที่เรียกให้เข้าร่วมประชุมพร้อมกับเลขาธิการคณะพระคาร์ดินัล และพร้อมกับนายจารีตพิธีกรรมของพระสันตะปาปา- อย่างน้อยที่สุดให้มีจำนวน  2 หรือ 3 ท่านต่อพระคาร์ดินัลที่มีสิทธิเลือกตั้ง;
2) พระคาร์ดินัลผู้มีสิทธิ์เลือกทั้งหมดลงเสียงเลือกตั้งในสลาก, จาก scrutineers (พระคาร์ดินัลผู้นับคะแนน) 3 ท่าน,จาก 3 ท่านคนที่รวบรวมคะแนนเสียงของผู้ป่วย, ที่ได้รับเรียกมาเพื่อเห็นแก่พระคาร์ดินัลที่รับผิดชอบพระคาร์ดินัลที่ป่วย  'Infirmarii'และ Revisers (พระคาร์ดินัลที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคะแนน) 3 ท่าน; ต้องนับบัตรลงคะแนนในที่สาธารณะโดย junior Cardinal Deacon (พระคาร์ดินัลผู้อยู่ในชั้นยศศักดิ์สังฆานุกร) ซึ่งนำมาจาก 9 ชื่อ ตามลำดับ, ของผู้ที่จะดำเนินงานเหล่านี้
3) ถ้าในการนับบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อ Scrutineers, 'Infirmarii'  และ Revisers, แล้ว,จะได้ชื่อของพระคาร์ดินัลที่มีสีทธิ เนื่องจากความความเจ็บป่วยหรือเหตุผลอื่นที่ไม่สามารถดำเนินการเหล่านี้ได้. จะไม่ถอนรายชื่อออกจากตำแหน่งของพวกเขา. ผู้ทำหน้าที่ตอนนี้ได้แก่ scrutineers,พระคาร์ดินัลที่ทำหน้าที่ 'Infirmarii', Revisersท่านสุดท้าย.”

70, 2 "scrutineers เพิ่มการออกเสียงทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับ และถ้ายังไม่มีใครได้รับอย่างน้อยสองในสามของการใบคะแนนเสียงนั้น,ก็ยังไม่ได้พระสันตะปาปา ,หากกลายเป็นว่าคนที่ได้รับอย่างน้อยสองในสามของคะแนนเสียงเลือกตั้ง, การเลือกตั้งพระสันตะปาปาก็มีผลบังคับใช้”

75 "ถ้าคะแนนเสียงที่อ้างถึงในมาตรา 72, 73, และ 74 ดังกล่าวข้างต้น สังฆธรรมนูญไม่ได้แสดงผลการเลือกตั้ง, ก็จะใช้เวลาหนึ่งวันเพื่อสวดภาวนา รำพึงและอภิปราย.  ให้ลงคะแนนเสียงที่ตามมาตามขั้นตอนตามมาตรา 74 ของสังฆธรรมนูญเดียวกันนี้,จะใช้สิทธิเลือกตั้งสองชื่อเท่านั้นที่ได้รับคะเสียงมากที่สุดทันที.  จะต้องไม่มีข้อยกเว้นที่ว่า การเลือกตั้งที่มีผลบังคับใช้เกิดขึ้นเพียงด้วยเสียงส่วนใหญ่จากพระคาร์ดินัลอย่างน้อยสองในสามที่อยู่ในที่ประชุมและออกเสียง. นอกจากนี้ ในบัตรลงคะแนนเหล่านั้น สองท่านที่ไม่ใช้สิทธิออกเสียงก็เสียสิทธิเลือกตั้งของพวกเขาเอง”

"เมื่อมีการเลือกตั้งที่ดำเนินการตามกฎหมายพระศาสนจักร, junior Cardinal Deacon เรียกประชุมให้เข้าห้องประชุม ได้แก่เลขาธิการของคณะพระคาร์ดินัล นายจารีตของพระสันตะปาปาและนายจารีต 2 ท่าน.   ส่วนหัวหน้าคณะพระคาร์ดินัลหรือพระคาร์ดินัลที่เป็นลำดับแรกจากลำดับและตามวัยวุฒิ ในนามของคณะพระคาร์ดินัลทั้งหมด  แล้วขอความยินยอมจากผู้ที่รับเลือกตั้งด้วยถ้อยคำต่อไปนี้ 'ท่านยอมรับการเลือกท่านอย่างถูกต้องตามกฎหมายพระศาสนจักร ในฐานะประมุขสูงสุดของพระศาสนจักร (พระสันตะปาปา) หรือไม่?' และทันที่ที่มีการยินยอม พระคาร์ดินัลจะถามต่อไปว่า: 'ท่านมีความปรารถนาที่จะใช้ชื่อว่าอะไรในฐานะพระสันตะปาปา” แล้วนายจารีตของสมเด็จพระสันตะปาปา  จะทำหน้าที่จัดทำเอกสารยืนยันการยอมรับตำแหน่งและการบันทึกชื่อที่พระสันตะปาปาองค์ใหม่ทรงเลือกใช้”
"เอกสารนี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีที่มีประกาศอย่างเป็นทางการใน Osservatore Romano."

"แต่กระนั้นก็ตาม ข้าพเจ้าออกกฤษฎีกาและบัญญัติไว้  โดยปราศจากคำสั่งอื่นที่ขัดแย้งกับกฤษฎีกานี้."

"ได้ให้ไว้ในกรุงโรม ณ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013, ปีที่แปดของสมณสมัยของข้าพเจ้า."

หมายเหตุ 
1.ขอขอบพระคุณคุณพ่อทัศไนย คมกฤส ได้กรุณาแปลคำละตินในงานแปล มา ณ ที่นี้ ถือเป็นวิทยาทานสำหรับผู้อ่านเป็นอย่างมาก
2.อ่านเพิ่มเติม “เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาสวรรคตและการเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่” โดยคุณพ่อวิษณุ ธัญญอนันต์ จัดพิมพ์โดยคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม (การพิมพ์คาทอลิกประเทศไทย) 12 พฤศจิกายน 2002

Bible Diary 2018

front 2018 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

เว็บไซต์คาทอลิก

 • bkk

 • ccclaw

 • history c

 • haab

 • document

 • becthailand

 • santikham

 • pope report-francis

 • bannerpope

 • cc_link2011

 • 0002

 • thaicatholicbible

 • mass

 • bnbec

 • facebook