แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

15903950802039

ภาษา และ พระทรมานของพระเยซูเจ้า ( Language and the Passion )

 

เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะสังเกตได้ว่า การใช้ภาษาเล่าเรื่องในพระวรสารภาคการประกาศข่าวดี กับ ภาคมหาทรมานของพระเยซูเจ้า มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ดังนี้ :

 

ภาษาที่ใช้ในระหว่างการประกาศข่าวดี เป็นภาษาที่ใช้กริยาของผู้กระทำ (active verbs) หมายถึงพระเยซูเจ้าทรงกระทำให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้น :

 

+ พระเยซูเจ้าทรงสอนอย่างผู้มีอำนาจ

 

+ พระองค์ทรงเรียกบรรดาอัครสาวกให้มาติดตามพระองค์

 

+ พระองค์ทรงเทศน์สอนเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้า

 

+ พระองค์ทรงรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วย

 

+ พระองค์ทรงพิสูจน์ว่าทรงเป็นนายเหนือวันสับบาโต

 

+ พระองค์ทรงแสดงอำนาจเหนือปีศาจ

 

+ พระองค์ทรงกินเลี้ยงกับบรรดาคนเก็บภาษีและบรรดาคนบาป

 

+ พระองค์ทรงทวีขนมปังเลี้ยงประชาชนจำนวนมาก

 

+ พระองค์ทรงภาวนาเรียกพระเจ้าว่า "พระบิดา"

 

+ พระองค์ทรงเผชิญหน้าและทรงตำหนิผู้มีอำนาจทางศาสนา

 

 

ส่วนภาษาที่ใช้ในพระทรมานของพระเยซูเจ้า : โดยเฉพาะคำกริยา เป็นคำกริยาของผู้ถูกกระทำ (passive verbs)

 

+ พระเยซูเจ้าทรงถูกปล่อยให้เผชิญชะตากรรมอย่างเดียวดายในสวนเกทเสมนีจากศิษย์ทั้ง 3 ของพระองค์

 

+ พระองค์ทรงถูกมอบโดยยูดาส

 

+ พระองค์ทรงถูกจับกุม และทรงถูกนำตัวไป

 

+ พระองค์ทรงถูกนำมามอบให้แก่มหาสมณะ

 

+ พระองค์ทรงถูกสอบสวนและพบว่าทรงมีความผิด

 

+ พระองค์ทรงถูกตัดสินว่าสมควรต้องโทษถึงตาย

 

+ พระองค์ทรงถูกถ่มน้ำลายรด และทรงถูกเฆี่ยนตี

 

+ พระองค์ทรงถูกปฏิเสธ(ว่าไม่รู้จัก) โดย นักบุญเปโตร

 

+ พระองค์ทรงถูกนำไปมอบให้แก่ปีลาต

 

+ พระองค์ทรงถูกพิจารณาคดี

 

+ พระองค์ทรงไม่ได้รับเลือกให้เป็นอิสระ เมื่อเปรียบเทียบกับบารับบัส

 

+ พระองค์ทรงถูกเฆี่ยนด้วยหวาย

 

+ พระองค์ทรงถูกล้อเลียนว่าอ้างตนเป็นกษัตริย์

 

+ พระองค์ทรงถูกมอบให้เขานำไปตรึงกางเขน

 

+ พระองค์ทรงถูกทหารนำไป

 

+ พระองค์ทรงได้รับความช่วยเหลือในการแบกกางเขนจากคนแปลกหน้า

 

+ พระองค์ทรงถูกตรึงกางเขน

 

+ พระองค์ทรงถูกเย้ยหยันจากผู้คนที่ผ่านไปมา

 

+ พระองค์ทรงถูกล้อเลียนโดยพวกเจ้าคณะสงฆ์

 

+ พระองค์ทรงถูกต่อว่าจากผู้ที่ถูกตรึงกางเขนที่อยู่ด้านซ้ายของพระองค์

 

อำนาจที่มิทรงนำมาใช้ (Power not exercised)

 

- ในภาษาที่นำมาใช้ในพระวรสารนั้น เป็นที่คาดหวังว่าพระเยซูเจ้าในฐานะนายชุมพาบาลจะทรงนำ และบรรดาผู้คนก็จะพากันติดตามความเป็นผู้นำของพระองค์ อย่างไรก็ตามในมหาทรมานของพระองค์นั้น ภาพของผู้นำถูกเปลี่ยนมาเป็นโศกนาฏกรรม "...เพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า เราจะตีผู้เลี้ยงแกะ และแกะจะกระจัดกระจายไป" (มก 14:27) ดังนั้น ในภาคมหาทรมานพระเยซูเจ้ามิทรงบริหารอำนาจที่ทรงมี แต่กลับทรงยอมรับความทุกข์ทนทรมาน และแสดงออกมาว่าทรงเป็นผู้นำที่เต็มไปด้วยบาดแผล แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักในการช่วยให้รอดนั่นเอง

 

(ถอดความโดย คุณพ่อวิชา หิรัญญการ

จากหนังสือ Jesus & The Gospels

เขียนโดย Denis McBride

ลงวันที่ 28 มีนาคม 2018)

15903950577001

15903951176873