foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

DSC 1934
วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ 31 มีนาคม 2018 แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ได้จัดงานฟื้นฟูจิตใจผู้เตรียมเป็นคริสตชน (พิธีเอฟฟาธาและเจิมน้ำมันศีลล้างบาป) ณ ห้องประชุม อาคารเรโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา มีผู้เตรียมรับศีลล้างบาปในปี 2018 ที่เข้าร่วมจากวัดต่างๆในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทั้งหมด 25 วัด จำนวน 211 คน มีบรรดาพ่อแม่อุปถัมภ์ ครูคำสอนอีกจำนวน 230 คน และพระอัครสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชอีก 16 ท่าน มีผู้มาร่วมงานทั้งสิ้น 457 คน

เริ่มด้วยวจนพิธีกรรม และแบ่งกลุ่มเข้ารับฟังการบรรยายหัวข้อ "บทบาทหน้าที่ของคริสตชน" โดย คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช "บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่อุปถัมภ์ พี่เลี้ยงและครูคำสอน" โดย คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ในภาคที่สอง เข้าร่วมพิธีเอฟฟาธาและเจิมน้ำมันศีลล้างบาปสำหรับผู้เตรียมเป็นคริสตชน โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

ประมวลภาพฟื้นฟูจิตใจผู้เตรียมเป็นคริสตชน (พิธีเอฟฟาธาและเจิมน้ำมันศีลล้างบาป)