foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

IMG 9388 resizeวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2016 แผนกคริสตศาสนธรรม และฝ่ายธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดพิธีฟื้นฟูจิตใจผู้เตรียมรับศีลล้างบาปผู้ใหญ่ (พิธีเอฟฟาธา) ที่ห้องประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา มีผู้เข้าร่วมพิธีเอฟฟาธาจำนวน 387 คน ทั้งพระสังฆราช พระสงฆ์ บราเดอร์ เซอร์ ซิสเตอร์ ครูคำสอน พี่เลี้ยง ผู้ติดตาม นักศึกษาซีซี ปี 2 ภาคฤดูร้อน จากวัด 23 แห่ง โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี

จำนวนคน + จำนวนวัด ที่เข้าร่วมพิธีเอฟฟาธา ปี 2016