foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

img_5521_resize
วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2012 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดพิธีฟื้นฟูจิตใจผู้เตรียมรับศีลล้างบาปผู้ใหญ่ (พิธีเอฟฟาธา) ที่ห้องประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา มีผู้เข้าร่วมครั้งนี้ประมาณ 305 คน

7.00 น.         อาหารเช้า
8.30 น.         ลงทะเบียน
8.45 น.         แนะนำสถานที่และทำความรู้จักกัน
9.00 น.         ภาวนาเช้า
9.20 น.         ฟังบรรยาย บทบาทและหน้าที่คริสตชน         โดย คุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์
ฟังบรรยาย บทบาทของพ่อแม่อุปถัมภ์          โดย คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์
10.15 น.       พัก - อาหารว่าง
10.45 น.       เตรียมพิธี
11.00 น.       พิธีเอฟฟาธาและเจิมน้ำมันศีลล้างบาป          โดย พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
12.15 น.       อาหารเที่ยง

รายชื่อวัดผู้เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจเตรียมรับศีลล้างบาปและพิธีเอฟฟาธา       
วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ที่ 7 เมษายน 2012/2555 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

จำนวนผู้เตรียมตัวรับศีลล้างบาปผู้ใหญ่ทั้งสิ้น 160 คน
พ่อ-แม่ อุปถัมภ์                                        63 คน

พระสังฆราช                                             1 องค์
พระสงฆ์                                                14 องค์
นักบวช ครูคำสอน                                      8 คน
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ พี่เลี้ยง                               13 คน
นักศึกษาภาคฤดูร้อน ปี 2                            46 คน     

เขต 1
อาสนวิหารอัสสัมชัญ                                 20 คน
ราชินีแห่งสันติสุข                                       6 คน
เซนต์หลุยส์                                             15 คน
พระบิดาเจ้า ทิพวัล                                      1 คน
เซนต์โยเซฟ บางนา                                    2 คน
พระกุมารเยซู กม.8                                     1 คน

เขต 2
พระแม่มหาการุณย์  (นนทบุรี)                       4 คน
แม่พระฟาติมา                                         18 คน
ฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน                               5 คน  
แม่พระกุหลาบทิพย์                                   22 คน
พระมารดานิจจานุเคราะห์  (คลองจั่น)             7 คน
เซนต์จอห์น                                              6 คน
อัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่                    6 คน
นักบุญมาร์โก                                            1 คน
ดอนบอสโก                                              3 คน
มารีย์สวรรค์ ดอนเมือง                                 3 คน

เขต 3
ธรรมมาสน์ นักบุญเปโตร                            12 คน
หลุยส์มารี บางแค                                      2 คน
พระแม่สกลสงเคราะห์ (บางบัวทอง)               7 คน
ดวงหทัยนิรมลของแม่พระ (วัดปากลัด)           2 คน

เขต 4
แม่พระประจักษ์ เมืองลูร์ด (หัวตะเข้)               4 คน

เขต 5
นักบุญเปโตร (สามพราน)                            13 คน

วิธีการเซฟภาพให้ได้ขนาดใหญ่เท่าของจริงที่ปรากฎบนจอภาพเมื่อเวลาเรียกดูภาพ

1. เมื่อท่านเจอภาพเล็กที่ต้องการ ให้คลิ๊กขวา และเลือกเปิดลิงค์ในหน้าต่างใหม่ (open in new tab)
2. เรียกดูหน้าต่างใหม่ ท่านก็จะเห็นภาพขนาดใหญ่
3. คลิ๊กขวาที่ภาพ และเลือกบันทึกรูปเป็น (save as)