แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เครื่องหมายที่บ่งบอกความศรัทธาจอมปลอมต่อพระแม่มารีย์
4 28 saint louis de montfort 60x347

หนังสือ True Devotion to Mary เขียนโดยนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในบทที่ 3 ของภาคที่ 1 ทางเลือกความศรัทธาต่อพระมารดา (Choice of True Devotion to the Blessed Virgin) ท่านนักบุญได้เขียนว่า เครื่องหมายอะไรคือความศรัทธาจอมปลอมที่มีต่อพระมารดามารีย์ และเครื่องหมายอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นความศรัทธาที่แท้จริงที่มีต่อพระมารดามารีย์
    “เครื่องหมายที่บ่งบอกความเลื่อมใสศรัทธาปลอม” ท่านนักบุญได้เขียนว่า มีเครื่องหมาย 7 อย่างที่บ่งบอกว่าเป็นความศรัทธาปลอมต่อพระแม่มารีย์

1. ศรัทธาที่ชอบติและวิจารณ์ (Critical Devotees)
    คนศรัทธาที่ชอบติ ได้แก่ ผู้ศรัทธาที่เป็นผู้รู้ถือดี เขามักจะติผู้ศรัทธาอย่างซื่อ ๆ ต่อพระแม่มารีย์ไปทุกเรื่อง เช่น ชอบถือสายประคำแกว่งไปแกว่งมา สงสัยเกี่ยวกับอัศจรรย์ของแม่พระที่พระศาสนจักรรับรอง คนที่ไหว้รูปพระแม่มารีย์ เหตุผลที่ผู้ศรัทธามักจะติความศรัทธาของผู้อื่น ท่านนักบุญได้ให้เหตุผลไว้ว่า เพราะความศรัทธาของผู้อื่นไม่ตรงกับรสนิยมของเขา

2. ศรัทธากลัวผิดเกินเหตุ (Scrupulous Devotees)
    คนประเภทนี้ ศรัทธาแต่กลัวว่าการสวดสายประคำหรือศรัทธาต่อพระแม่มารีย์เป็นการดูถูกพระเยซูเจ้า เป็นการไม่ให้เกียรติพระเยซูเจ้า คนที่กลัวเกินเหตุจะไม่ชอบบทสรรเสริญแม่พระ ไม่ชอบเห็นคริสตชนคุกเข่าต่อหน้ารูปพระแม่มากกว่าไปคุกเข่าต่อหน้าศีลมหาสนิท และมักจะกล่าวว่า ผู้ที่สวดถึงแม่พระบ่อย ๆ จะไม่ได้สวดถึงพระเยซูเจ้า ซึ่งประเด็นนี้ท่านนักบุญได้ให้ความเห็นไว้ว่า การสวดต่อแม่พระเพื่อเป็นหนทางนำไปสู่องค์พระเยซูเจ้า พระบุตรของพระแม่เอง

3. ศรัทธาแต่ภายนอก (External Devotees)
    คือคนที่ศรัทธาต่อพระมารดามารีย์ด้วยการทำกิจการภายนอก โดยไม่รู้ถึงแก่นสารอย่างแท้จริง พวกเขามักจะสวดสายประคำหลายๆ สายอย่างรวดเร็ว ร่วมบูชาขอบพระคุณหลายๆ มิสซา แต่การสวดภาวนาของพวกเขาเป็นไปอย่างไม่ได้ตั้งใจ เป็นความศรัทธาที่ผิวเผิน มักจะเสียความศรัทธาได้ง่ายๆ

4. ศรัทธาที่จองหอง (Presumptuous Devotees)
    คือผู้ที่ประกาศตนเองว่า เป็นผู้ศรัทธาต่อพระมารดามารีย์ แต่หมกมุ่นอยู่กับความชั่วช้าลามก หยิ่ง จองหอง ตระหนี่ ขี้เมา เจ้าโมโห ชอบนินทา ผิดความยุติธรรม และอื่น ๆ เขาไม่พยายามที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงตนให้ดีขึ้นตามความศรัทธาต่อพระมารดามารีย์
    เขาใช้ความศรัทธาต่อพระมารดามารีย์เพื่อสนับสนุนความคิดของเขาเท่านั้น ไม่ยอมฟังคำตักเตือนของผู้ใด ไว้ใจในความคิดของตนเองเกินไป เช่น ไม่ต้องไปแก้บาปก็ได้ เพียงแค่เป็นทุกข์ถึงบาปก็พอ

5. ศรัทธา กลับไปกลับมา ผันแปร (Inconstant Devotees)
    คือผู้ที่ศรัทธาประเภทสามวันดี สี่วันร้าย บางทีศรัทธาจริง บางวันจืดจาง บางวันกระตือรือร้นสวดสายประคำ แต่บางช่วงเวลาไม่สวดเลย ประเภทช่วงไหนของเวลาฟิตจัด ก็ศรัทธา ช่วงไหนของเวลาไม่ฟิตก็เลิกศรัทธาต่อพระมารดามารีย์ ความศรัทธาขึ้นอยู่กับอารมณ์ผู้นั้นเป็นสำคัญ

6. ศรัทธาหน้าไหว้หลังหลอก (Hypocritical Devotees)
    เป็นความศรัทธาเอาแต่หน้าตา แต่ปิดบังความไม่ดีของตนเองไว้ ใช้เสื้อคุลมความศรัทธาต่อพระมารดามารีย์มาบังหน้า คนประเภทนี้หลอกได้แต่มนุษย์เท่านั้น แต่สำหรับพระเจ้าแล้ว พวกเขาไม่สามารถหลอกได้

7. ศรัทธาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน (Interested Devotees)
    คือผู้ศรัทธาที่พึ่งพาพระมารดามารีย์เพื่อผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งของตนเอง เช่น ขายของ ชนะคดีต่าง ๆ สอบได้ ให้ได้งานดี ๆ เหล่านี้เป็นต้น หลังจากได้รับสิ่งที่ต้องการแล้ว ก็ลืมพระมารดามารีย์

    นี่คือ 7 เครื่องหมายที่บ่งบอกว่าคนนั้นมีความศรัทธาจอมปลอมต่อพระแม่มารีย์ ดังนั้น เราจงระวังคนเหล่านี้ให้จงดี เราก็เป็นหนึ่งในเจ็ดด้วย

ที่มา: คำสอนจันท์ วรสารคาทอลิก ราย 4 เดือน ปีที่ 12 ฉบับที่ 37 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2019