แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ชื่อที่พระศาสนจักรคาทอลิกนำมาใช้เรียกขานพระนามของพระนางมารีย์พรหมจารี
“เอวาใหม่” เอวาคนแรกถูกงูล่อลวงในสวนเอเดน เมื่อเริ่มต้นหนังสือปฐมกาล พระนางมารีย์พรหมจารีตอบรับอัครเทวดาคาเบรียล โดยยินดีรับเป็นมารดาของพระเจ้า เป็นการรับบทบาทหน้าที่พิเศษด้วยความรับผิดชอบเพื่อนมนุษยชาติ

เราคงเคยเห็นภาพวาดหรือรูปปั้นของพระนางมารีย์ที่มีพระบาทเหยียบขยี้หัวงู พระนางมารีย์พรหมจารีได้รับการเทิดเกียรติยกย่องสูงกว่าบรรดานักบุญทั้งหลาย และสูงกว่าบรรดาเหล่าเทวดา ตำแหน่งพิเศษนี้นับเป็นเกียรติสูงส่งที่ชาวคาทอลิกมอบถวายแด่พระนาง