แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

จริงหรือไม่ที่ชาวคาทอลิกสวดขอต่อพระนางพรหมจารีมารีย์โดยตรง มากกว่าที่จะสวดวอนขอพระเจ้าผ่านทางพระนาง?
พระศาสนจักรคาทอลิกบอกอย่างชัดแจ้งว่า เราไม่ได้สวดวอนขอต่อพระนางมารีย์ พระนางมิได้เป็นพระเจ้า เราสวดขอต่อพระเจ้าผ่านทางพระนาง บรรดานักเขียนผู้ศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้เราเข้าใจว่า การภาวนาต่อพระแม่เหมือนการภาวนาต่อพระเยซูเจ้าเอง เพราะท่านทั้งสองสนิทสัมพันธ์แนบแน่นเป็นหนึ่งเดียว

การภาวนาผ่านพระนางไม่จำเป็นหรือถูกจำกัดด้วยบทสวดมากมายหรือการรำพึงเป็นเวลานาน เพียงสวดต่อพระนางอย่างซื่อๆ เรียบง่าย พระนางก็ทรงตอบสนองคำภาวนา นักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์หลายท่านปฏิบัติเช่นนี้ พระศาสนจักรแนะนำให้ผู้เลื่อมใสศรัทธามีสายประคำติดตัวตลอดเวลา และสวดภาวนาวอนขอพระนาง