แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
guadalupe-2สาระของ “สาสน์” ที่พระนางมารีย์มอบให้ในการประจักษ์มาของพระนาง

  • ทุกครั้งที่พระนางประจักษ์มาได้ทรงมอบสาสน์เดียวกันให้คือ ข่าวดีแห่งการกลับใจ ซึ่งตรงกับพระดำรัสของพระเยซูคริสตเจ้าที่ว่า “จงกลับใจและเชื่อข่าวดี เพราะพระราชัยของพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว” (มก 1:15) น่าแปลกใจที่เราไม่พยายามเข้าใจสาสน์ของพระนาง เราคิดว่าเราสามารถปฏิบัติคำเรียกร้องของพระนางด้วยการปฏิบัติกิจศรัทธาสองสามอย่างก็เป็นการเพียงพอ โดยไม่ยอมให้ตัวเราเข้าไปสู่ระดับที่ลึกกว่า ตัวอย่างเช่น

สาสน์ที่พระนางมอบให้ในประการประจักษ์ที่ Gudalupe

guadalupe-8b
  • สาสน์ของพระนางมารีย์ที่พระนางมอบแก่มนุษย์ผ่านทางผู้ที่พระนางประจักษ์ที่ Gudalupe ต้องใช้เวลากว่าสามศตวรรษเพื่อจะเข้าใจ แม้จะมีการสร้างวัด วัดที่พระนางได้ทรงปรารถนาให้สร้างขึ้นที่ Tepeyac แต่การสร้างวัดในที่แห่งนั้นไม่ใช่เป็นจุดหมายในตัวเอง หากแต่เป็นเครื่องมือที่พระนางนพระพรของพระเจ้ามาสู่มนุษยชาติต่างหาก เป็นสถานที่ๆ พระนางสามารถแสดงความรักและความเมตตากรุณาต่อทุกคน เวลานี้เราถึงรู้ว่าสาสน์ของพระนางที่มอบให้นั้นเป็นการประกาศข่าวดีแห่งความรอดพ้นนั่นเอง

สาสน์ที่พระนางมอบให้ในการประจักษ์ที่ La Salette

eu-f-francia30
  • การประจักษ์ของพระนางมารีย์ที่ La Salette สาสน์ของพระนางมารีย์มีความชัดเจน ดังพระดำรัสของพระนาง ที่กล่าวแก่บุคคลที่พระนางประจักษ์ว่า “แม่อยู่ที่นี่ เพื่อบอกข่าวอันสำคัญให้กับเธอ จงไปบอกประชาชนให้เป็นทุกข์กลับใจ เพราะว่าการลงพระอาชญาของพระบุตร (พระเยซูคริสตเจ้า) นั้น กำลังแขวนอยู่บนศีรษะของพวกเขา” จากพระดำรัสของพระนางดังกล่าว ส่งผลให้มีคริสตชนจำนวนมากพากันไปชุมนุมกันบริเวณภูเขาที่พระนางมารีย์ได้ประจักษ์มานั้น แลกลุ่มศาสนบริกรสงฆ์ (บรรดาบาทหลวง) ได้ติดตามคริสตชนที่ไปชุมนุมกันในบริเวณที่พระนางมารีย์ได้ประจักษ์พระกายของพระนางในภายหลัง และพิธีอภัยบาป ซึ่งเป็นพิธีกรรมแห่งการกลับคืนดีระหว่างมนุษย์ (คริสตชน) กับพระเจ้าให้กับพวกเขา การประจักษ์ของพระนางมารีย์ที่ La Salette นี้ มีผลทำให้มีการตั้งคณะนักบวชคณะหนึ่งขึ้น โดยให้ชื่อคณะว่า Missionries of La Salette ซึ่งประชาชนเรียกสมาชิกในคณะนั้นว่า The Reconcilers หรือผู้ทำให้กลับคืนดี

สาสน์ที่พระนางมอบให้การประจักษ์ที่ Lourdes

maurlourdes
  • สาสน์ที่พระนางมารีย์มอบให้แก่ผู้ที่พระนางประจักษ์ที่เมือง Lourdes ยิ่งเป็นที่รู้จักกันมาก ในการประจักษ์มาครั้งที่ 6 ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1858 พระนางมารีย์ทรงบอกแก่ Bernadette (เด็กสาวที่พระนางมารีย์ประจักษ์ให้เห็น) ว่า “เธอจะต้องภาวนาต่อพระเจ้าสำหรับบรรดาคนบาป” ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ปีเดียวกันนั้น ขณะที่ Bernadette กำลังสงบนิ่ง เธอเปล่งเสียงออกมาว่า “ใช้โทษบาป ใช้โทษบาป ใช้โทษบาป” และต่อมาในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ปีเดียวกัน พระนางมารีย์ให้ Bernadette จูบพื้นเป็นการใช้โทษบาปแทนพวกคนบาปและได้ทรงบอกเธอว่า “เธอจงไปบอกคุณพ่อเจ้า (บาทหลวงอธิการโบสถ์) ให้สร้างวัดขึ้นที่นี่” และพระนางมีดำรัสว่า “เราคือ การปฏิสนธินิรมล”

สาสน์ที่พระนางมอบให้ในการประจักษ์ที่ Fatima
fatimagr
  • ที่ Fatima ก็เช่นเดียวกัน พระนางมารีย์ได้เสด็จเยี่ยม (ประจักษ์) ตั้งแต่การประจักษ์ในครั้งแรกเลย ที่พระนางได้ทรงเชิญชวนเด็กสามคนที่กำลังเลี้ยงแกะในทุ่งหญ้า (ได้แก่ ลูซีอา ยาชินทาและฟรังซิสโก) ให้ทำการพลีกรรม และถวายความยากลำบากต่างๆ เพื่อให้คนบาปกลับใจ และเป็นการชดเชยบาป จากนั้นพระนางขอให้เด็กทั้งสามสวดสายประคำ เพื่อให้โลกมีสันติภาพ ต่อมา ในการประจักษ์ครั้งที่สอง พระนางได้ทรงมอบสาสน์เดียวกันให้กับเด็กทั้งสามเกือบจะเหมือนแทบทุกตัวอักษรทีเดียว ในการประจักษ์ครั้งที่สาม พระนางได้ทรงสอนบทภาวนาให้กับพวกเขา เป็นบทภาวนาที่พวกเขาทั้งสามต้องขออภัยโทษจากพระเจ้าสำหรับความบกพร่องในชีวิตของพวกเขาเอง ที่สุด ในการประจักษ์ครั้งสุดท้ายของพระนางมารีย์ที่ Fatima พระนางสรุปด้วยการเตือนว่า “จงอย่าทำคัดเคืองพระทัยพระเจ้าอีกเลย เพราะพระองค์ได้รับการขัดเคืองพระทัยมากอยู่แล้ว” พระนางได้ทรงขอให้เด็กทั้งสามให้ภาวนาสำหรับคนบาปอีก ในปี ค.ศ. 1942 ลูซีอาได้เข้าใจภาระหน้าที่ของเธอ ดังคำภาวนาขอเธอที่ว่า “ดิฉันคิดว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกดินฉัน ก็เพื่อเตือนโลกให้รู้ว่าต้องหลีกเลี่ยงการทำบาป และทำการชดเชยบาปด้วยการภาวนาและทำกิจใช้โทษบาปสำหรับความผิดมากมาย ที่เราได้กระทำต่อพระเจ้า”