แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระนางพรหมจารีมารีอา  พระมารดาของพระศาสนจักร
mother of the churchพระเจ้าทรงเลือกสรรพระนางพรหมจารีมารีอา และได้โปรดให้พระนางเต็มเปี่ยมด้วยพระหรรษทานตั้งแต่ปฏิสนธิ ไม่มีบาปกำเนิด
วันที่พระนางตอบสนองพระองค์รับเป็นแม่ของพระเยซูเจ้า พระนางก็รับพระพรเป็นพระมารดาของพระเจ้า
วันนั้นพระนางถวายพรหมจรรย์แด่พระเจ้าโดยความรักอันใหญ่หลวงตามรูปแบบของลูกที่จะทรงบังเกิดมา เพื่อรับใช้พระมหาไถ่พระเยซูเจ้าตลอดชีวิต
เมื่อพระนางสิ้นชีวิต พระเจ้าโปรดให้พระนางกลับคืนชีพเข้าสวรรค์ทั้งพระกายและพระวิญญาณ เพราะว่าพระนางไม่มีบาปกำเนิดและไม่ได้ทำบาปส่วนตัว

พระนางผู้เป็นแม่ของพระเยซูเจ้าผู้เป็นศีรษะของพระศาสนจักร ก็เป็นพระมารดาของเราและแม่ของพระศาสนจักร ทั้งเป็นรูปแบบของพระศาสนจักรและสมาชิกของพระศาสนจักร
พระนางไม่มีบาปฉันใดพระศาสนจักรก็ไม่มีบาปฉันนั้น ถึงแม้ว่าสมาชิกเป็นคนบาป

ดังนั้นคริสตังต้องพยายามหลีกเลี่ยงบาปเป็นคนบริสุทธิ์เหมือนกับพระเยซูเจ้าและแม่ของพระองค์
เราเรียกพระนางมารีอาเป็นนางเอวาองค์ใหม่ที่ช่วยโลกให้พ้นจากบาป พร้อมกับลูกของพระนางคือพระเยซูเจ้าผู้เป็นอาดัมองค์ใหม่
พระนางสถิตเบื้องขวาพระบิดาพร้อมกับพระเยซูลูกของพระนางและพระบุตรของพระบิดา พระนางก็เป็นคนกลางระหว่างพระเยซูเจ้าและมนุษย์ คำภาวนาของเราผ่านทางพระนางไปถึงพระเยซูเจ้า และพระพรที่พระเยซูเจ้าโปรดแก่เราก็ผ่านทางพระนางมาถึงเรา ดังที่ได้เป็น ณ เมืองกานา เพราะว่าความรักซึ่งกันและกันของพระเจ้าและพระนางใหญ่ยิ่งจนถึงพระเจ้าและพระนางทำตามน้ำพระทัยซึ่งกันและกัน
     พระมารดากล่าวว่า “เขาบอกให้ท่านทำอะไร ก็จงทำเถิด” (ยน 2:5)
          สันตะมารีอามารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อเราคนบาป
           บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน

ทำไมพระนางมารีอาเป็นพระมารดาของพระศาสนจักร?

  • พระนางมารีอาเป็นพระมารดาของพระเยซูเจ้า ผู้เป็นพระมหาไถ่และศีรษะของพระศาสนจักร

ทำไมพระนางเป็นตัวอย่างของพระศาสนจักร?

  • พระนางเป็นตัวอย่างของพระศาสนจักร เพราะพระศาสนจักรบังเกิดลูกๆแด่พระเจ้า ดังที่พระนางได้บังเกิดพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระเจ้าทรงเป็นมนุษย์