แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

วิธีปกป้องเรื่องความจงรักภักดีต่อพระนางมารีย์พรหมจารี
Edited by Carolyn Barratt, Hibou8

พระเจ้า,พระบิดาสวรรค์ ประทานพระพรยิ่งใหญ่แก่พระนางพรหมจารี. เป็นพระพรที่พระเจ้าไม่เคยประทานแก่สิ่งสร้างใดๆมาก่อน,เมื่อพระองค์ทรงเลือกพระนางให้เป็นพระมารดาของพระบุตร.
พระคริสตเจ้าเองทรงอภิเษกพระนางมารีย์เป็นพระมารดาของพระศาสนจักรของพระองค์, เมื่อพระนางประทับยืนที่เชิงไม้กางเขนตอนที่พระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน. คริสตชนนิกายคาทอลิกและนิกายออร์โธดอกซ์ถวายพระเกียรติและแสดงความเคารพพระนางมารีย์อย่างถูกต้องว่า พระนางยิ่งใหญ่กว่าบรรดานักบุญทั้งหลายมากที่สุด

การรู้ว่านมัสการผู้ใดจริงๆ
คาทอลิกน้อยคนยังแสดงความเคารพต่อพระนางมารีย์แบบไม่ถูกต้อง ซึ่งพี่น้องที่ไม่ใช่คาทอลิกส่วนมากไม่เห็นด้วยกับคาทอลิกกลุ่มนี้ เพราะทำผิดพระบัญญัติประการแรก.
เราควรแสดงความเคารพพระนางมารีย์อย่างถูกต้อง พวกเขาควรทราบความแตกต่างระหว่างการนมัสการบูชา (worship) กับ การแสดงความเคารพ (veneration).
ปัจจุบัน พวกเขายังคงถวายพระเกียรติแด่พระนาง
การถวายบูชา (worship) หมายถึงการถวายเครื่องบูชาหรือสักการบูชา. เมื่อพี่น้องที่ไม่ใช่คาทอลิกมาถกเถียงกับคาทอลิก เราขอให้พี่น้องคาทอลิกบอกพี่น้องที่ไม่ใช่คาทอลิกว่า คาทอลิกถวายเครื่องบูชาอะไร         
ความจริง  คาทอลิกถวายเครื่องบูชา (พระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้าแด่พระบิดาเจ้า) ในพิธีมิสซาขอบพระคุณเท่านั้น. ไม่ได้ถวายเครื่องบูชาแด่พระนางมารีย์หรือนักบุญองค์ใดทั้งสิ้น เมื่อพระศาสนจักรคาทอลิกเชิญชวนคาทอลิกให้ถวายพระเกียรติแด่พระนางมารีย์หรือนักบุญ. พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเท่านั้น
2. การแสดงความเคารพต่อผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่มีบทบาทสำคัญในทุกศาสนา
           เป็นที่ทราบกันว่า ชาวมุสลิมยกย่องและแสดงความเคารพท่านนบีมูฮัมมัดอย่างไร แต่ชาวมุสลิมก็ไม่ได้นมัสการบูชาท่านเทียบเท่าพระอัลเลาะห์.
          เช่นเดียวกับอับราฮัม โมเสสในลัทธิยิว และคุรุในศาสนาซิกข์ด้วย ก็ไม่นมัสการบูชาท่านเหล่านี้ด้วย เราก็ควรชี้ประเด็นนี้ให้พี่น้องที่ไม่ใช่คาทอลิกทราบ
3. เมื่อพี่น้องที่ไม่ใช่คาทอลิกเรียกพระนางมารีย์ว่า “คนบาป” เป็นการชี้ประเด็นว่า ทูตสวรรค์กาเบรียลเรียกพระนางมารีย์ว่า “เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน”(ลูกา 1.30).
      นั่นหมายความว่า พระนางมารีย์ปราศจากบาป!!!  พี่น้องที่ไม่ใช่คาทอลิกตีความข้อพระคัมภีร์นี้เพื่อพิสูจน์ประเด็นของพวกเขา ดังนี้ ได้แก่ ในจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม บทที่ 3 และพระวรสารนักบุญลูกาบทที่ 1 เมื่อพระนางมารีย์เรียกพระเจ้าว่า พระผู้ไถ่กู้ และแม้กระทั่ง  เมื่อพระนางมารีย์ถวายพระคริสตกุมารในพระวิหารในพระวรสารโดยนักบุญลูกาบทที่ 2
 คาทอลิกอธิบายแก่พี่น้องที่ไม่ใช่คาทอลิกว่า ในจดหมายถึงชาวโรม นักบุญเปาโลกำลังพยายามเตือนผู้อ่าน ไม่ให้ตัดสินผู้อื่น. พระนางมารีย์เรียกพระเจ้าว่าเป็นผู้ไถ่กู้ของพระนาง เพราะพระองค์ทรงช่วยพระนางให้รอดจากการตกในบาป
           นอกจากนี้ การท้าทายพี่น้องที่ไม่ใช่คาทอลิกคือ เนื่องจากพวกเขาอ้างว่า พระนางมารีย์เป็นคนบาป
               จงถามพวกเขาว่า “บาปนี้” คืออะไร ที่พระนางได้กระทำ.
              ถ้าพวกเขาพูดว่า “เป็นบาปที่อยู่ระหว่างพระนางกับพระเจ้า” จงบอกพี่น้องที่ไม่ใช่คาทอลิกว่า ดังนั้น ท่านจึงไม่สามารถบอกว่าพระนางมารีย์ได้ทำบาปอะไร
    คำสำคัญที่อธิบายเรื่องการปราศจากบาปกำเนิดของพระนาง
มารีย์คือ “การปฎิสนธินิรมล” ทั้งเริ่มจากพระนางและพระเยซูเจ้า
             “การปฏิสนธินิรมล” (CONCEPTION) หมายความว่า เดชะพระหรรษทานของพระเจ้า และเดชะพระบารมีล่วงหน้าของพระเยซูคริสตเจ้า พระนางมารีย์จึงได้รับการรักษาไว้ให้พ้นจากบาปกำเนิดนับตั้งแต่การปฏิสนธิ ของพระนาง (ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ 96)
พระเจ้าได้ทรงเลือก พระนางมารีย์ให้เป็นพระมารดาของพระบุตรของพระนางด้วยความสมัครพระทัยตั้งแต่ นิรันดร เพื่อทรงทำให้พันธกิจนั้นสำเร็จไป
พระสันตะปาปาปีโอ ที่ 9 ได้ประกาศพระสัจธรรมนี้เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ 1854    ให้ชาวคาทอลิกทั่วโลกถือว่า เป็นข้อความเชื่อว่า   พระนางพรหมจารีมารีย์ได้รับอภิสิทธิ์ยกเว้นให้พ้นจากมลทินบาปกำเนิดตั้งแต่ วาระแรกที่พระนางปฏิสนธิในครรภ์นักบุญอันนา
4. เมื่อพี่น้องที่ไม่ใช่คาทอลิกต่อต้านการที่พระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (Assumption),
         เราจงเตือนพี่น้องที่ไม่ใช่คาทอลิกว่า ประกาศกเอลียาห์และเอโนคได้รับสู่สวรรค์ด้วย.
เหตุใดประกาศกทั้งสองนี้ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แล้วพระนางจะไม่ดีมากกว่าสองท่านหรือที่ได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์
5. เมื่อพี่น้องที่ไม่ใช่คาทอลิกอ้างว่า การประจักษ์ของพระนางมารีย์ในสถานที่ต่างๆทั่วโลก เช่น เมืองลูร์ดส์ ในประเทศฝรั่งเศส ฟาติมาในโปรตุเกส เป็นกลลวงของปีศาจ
      คำตอบ คาทอลิกควรชี้แจงกับพี่น้องที่ไม่ใช่คาทอลิกเกี่ยวกับประกาศกเอลียาห์และโมเสส ที่ปรากฎมาขณะที่พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์อย่างรุ่งเรือง (มธ.17.1-7)
     บอกพี่น้องที่ไม่ใช่คาทอลิกว่า ถ้าการประจักษ์ของพระนางมารีย์มาจากปีศาจจริงๆ แล้วการปรากฎมาของประกาศกเอลียาห์และโมเสสเล่า?    เมื่อพี่น้องที่ไม่ใช่คาทอลิกพยายามที่จะอ้างว่า เป็นกรณีที่ต่างกัน. คาทอลิกก็ต้องยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ถ้าการประจักษ์ของพระนางมารีย์เป็นปีศาจปลอมตัวมาจริงๆแล้วละก็ การปรากฎมาของประกาศกเอลียาห์และโมเสสขณะที่พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์อย่างรุ่งเรือง  ก็เป็นปีศาจที่ปลอมตัวมาด้วยหรือ
6. พี่น้องที่ไม่ใช่คาทอลิกอ้างข้อความจากหนังสือประกาศกเยเรเมียห์บทที่ 7 ข้อ 13 เมื่อประกาศกสั่งให้ชาติอิสราเอลบูชาดวงจันทร์เป็น "ราชินีแห่งสวรรค์" และพี่น้องที่ไม่ใช่คาทอลิกเรียกพระนางมารีย์ว่า “ราชินีแห่งสวรรค์" ก็ทำเหมือนชาติอิสราเอล
           คาทอลิกควรตอบพี่น้องที่ไม่ใช่คาทอลิกว่า สองกรณีที่กล่าวมาไม่เหมือนกันเลย.  ชาติอิสราเอลนมัสการบูชา (** ถวายเครื่องบูชา **) ดวงจันทร์.
          ยิ่งกว่านั้น  หนังสือสดุดี ในพันธสัญญาเดิม  มีข้อความว่า “พระราชินีเสด็จเข้ามาประทับอยู่เบื้องพระหัตถ์ขวา ประดับองค์ด้วยทองคำจากโอฟีร์” (หนังสือสดุดี 45.9)
         เราอ้างข้อความนี้แก่พี่น้องที่ไม่ใช่คาทอลิกว่า,ทุกครั้งที่พวกเขาอ้างข้อความจากหนังสือประกาศกเยเรมีย์
7. พี่น้องที่ไม่ใช่คาทอลิกจะอ้างข้อความจากพระวรสารนักบุญลูกา บทที่ 11 ขณะที่พระคริสตเจ้าตรัสถึงสตรีคนหนึ่งว่า “คนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้า และปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก” (ข้อ27)
หลังจากที่สตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่า “หญิง (พระนางมารีย์) ที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่าน (พระเยซูเจ้า) ช่างเป็นสุขจริง” (ลก.1.28)
            จากข้อความข้างต้นนี้ พวกพี่น้องที่ไม่ใช่คาทอลิกตีความว่า พระคริสตเจ้าได้ทรงปฏิเสธที่จะแสดงความเคารพต่อพระมารดาของพระองค์.
            ความจริงแล้ว พระดำรัสของพระคริสตเจ้า เป็นการประทานพระพรแก่พระมารดาของพระองค์ ไม่ใช่หมายถึง “สตรีคนนี้” .สิ่งที่สตรีคนนี้ร้องขึ้นจะเท่ากับบางคนพูดในทุกวันนี้ว่า  “โอโฮ พระมารดาของพระองค์ควรรู้สึกภูมิใจจริงๆ”
              ให้คาทอลิกบอกพี่น้องที่ไม่ใช่คาทอลิกว่า พระวรสารโดยนักบุญลูกาบทที่ 11 รับรองความจงรักภักดีต่อพระนางมารย์ แต่ไม่ได้ออกคำสั่งนะ
ข้อความที่ยืนยันถึงคุณธรรมเด่นของพระนางมารีย์มาจากพระวรสารนักบุญมัทธิว 13 ข้อ 50ที่ว่า นี่คือมารดาและพี่น้องของเรา เพราะผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเรา ผู้สถิตในสวรรค์ ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา” (มธ.12.50)
8. พี่น้องที่ไม่ใช่คาทอลิกคิดว่า พระนางมารีย์และนักบุญโยเซฟมีบุตรธิดาอื่น ๆ นอกเหนือจากพระเยซูเจ้าของเรา.
 พี่น้องที่ไม่ใช่คาทอลิกอ้างพระวาจาของพระเยซูเจ้าตลอดเวลาว่า "พี่ชายน้องชายของเขา (พระเยซูเจ้า)”  ที่ได้รับเรียกว่า “บุตรของอัลเฟอัส” ในพระวรสารโดยนักบุญมัทธิวบทที่ 13.
            ให้เราบอกพี่น้องที่ไม่ใช่คาทอลิกว่า คำ “พี่น้อง” ใน “เขาเป็นลูกช่างไม้มิใช่หรือ แม่ของเขาชื่อมารีย์ พี่ชายน้องชายของเขามิใช่ยากอบ โยเซฟ ซีโมน และยูดาหรือพี่สาวน้องสาวทุกคนของเขา...” (มธ. 13.55).
     คำ “พี่น้อง”  เป็นคำที่ใช้สำหรับลูกพี่ลูกน้องในลำดับญาติชั้นแรกในภาษากรีกโบราณ และชี้ให้พวกเขาเห็นว่า “ยากอบ” ที่อ้างข้างต้นว่าเป็น “พี่ชายของพระเยซูเจ้า. แต่เป็น “ยากอบเป็น “บุตรของอัลเฟอัส” (มธ.10.3)
ยังมีการอ้างกลับไปคราวที่พระคริสตเจ้าทรงอภิเษกพระนางมารีย์ว่าเป็น พระมารดาแห่งพระศาสนจักร, พระองค์ทรงกระทำเช่นนี้โดยมอบพระนางให้อยู่ในความดูแลของนักบุญยอห์น อัครสาวกขณะที่พระองค์กำลังจะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน.
นั่นหมายความว่าพระนางมารีย์ไม่มีลูกคนอื่น ๆ ในครอบครัวศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วที่จะดูแลพระนางมารีย์ พระเยซูเจ้าจึงทรงมอบพระนางให้นักบุญยอห์นบุตรเศเบดีดูแล
9. เราเห็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระนางมารีย์และบรรดานักบุญเมื่อกลับไปยังประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรเริ่มแรกที่เคยแสดงความจงรักภักดีต่อพระนางมารีย์
             แม้กระทั่งนักปฏิรูปโปรเตสแตนต์ เช่น มาร์ติน ลูเธอร์ก็ยังแสดงความเคารพพระนางมารีย์. ยิ่งกว่านั้น น่าแปลกที่เป็นเวลาเพียงสอง-สามร้อยปีล่าสุดมานี้เอง ที่ประชาชนกลัวที่จะถวายเกียรติแด่พระนางมารีย์.
        ให้เราถามว่า วิธีที่คริสตชนทำผิดมากหรือ ที่พวกเขาแสดงความเคารพต่อพระนางมารีย์อย่างดีเป็นเวลาพันกว่าปีมาแล้ว
เคล็ดลับ
•ปีศาจและสมุนของมัน ***เกลียด ***ที่มีคนแสดงความจงรักภักดีต่อพระมารดาของพระเจ้า !!!
•เรื่องที่ไม่เป็นที่รู้จักสำหรับพี่น้องที่ไม่ใช่คาทอลิก ที่อ้างข้อพระคัมภีร์จากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่ 11 ข้อ 27 ที่ว่า“หญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่าน ช่างเป็นสุขจริง” และข้อพระคัมภีร์อื่นๆในบทอ่านในวันฉลองต่างๆของพระนางมารีย์
•ปัจจุบัน (ค.ศ.2014/พ.ศ.2557) พระนางมารีย์ได้รับการยกย่องสรรเสริญและความปรีดาปราโมทย์จากพี่น้องมุสลิมเพิ่มขึ้น