แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
mary-over-oceanการเสด็จเยือนมนุษย์ของพระนางมารีย์

  • เป็นที่น่าสังเกตว่า สาส์นที่พระนางมารีย์มอบให้กับมนุษย์ในการประจักษ์มาทุกๆ ครั้ง พระนางไม่เคยขอให้เราประฌามความชั่วหรือบาปหรือความผิดของผู้อื่น มีแต่ให้เราเองเป็นทุกข์กลับใจ และภาวนาสำหรับคนอื่นที่เป็นคนบาป สาส์นของพระนางมารีย์จึงมีเนื้อหาสาระที่เรียกร้องให้ปฏิบัติกิจการแห่งความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
  • เหตุการณ์สำคัญอย่างหนึ่งที่ได้เกิดขึ้นจริง ในประวัติศาสตร์มนุษย์ โดยเฉพาะในประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์ ซึ่งมีอานุภาพและมีประสิทธิผลต่อจิตใจของผู้นับถือศาสนาคริสต์ (คาทอลิก) อย่างมากก็คือ การเสด็จเยี่ยมหรือการประจักษ์มาของพระนางมารีย์แก่มนุษย์ เป็นเหตุการณ์ที่มีผลต่อจิตใจคริสตชนอยู่เรื่อยมาจนทุกวันนี้ หลายคนได้รับผลทางสุขภาพ หลายคนได้รับผลทางจิตใจ ทำให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดี คริสตชนจำนวนมากที่ใจเย็นเฉย ไม่เอาจริงเอาจังในการดำเนินชีวิตทางศาสนา กลับมีจิตใจเร่าร้อนในความเชื่อศรัทธาต่อพระเยซูเจ้า ดังเช่น

•    การเสด็จเยี่ยม (การประจักษ์มา) ของพระนางมารีย์ในปี ค.ศ. 1846 ที่ La Salette ประเทศฝรั่งเศส
•    การเสด็จเยี่ยม (การประจักษ์มา) ของพระนางมารีย์ในปี ค.ศ. 1858 ที่ Lourdes ประเทศฝรั่งเศส
•    การเสด็จเยี่ยม (การประจักษ์มา) ของพระนางมารีย์ในปี ค.ศ. 1917 ที่ Fatima ประเทศโปรตุเกส
•    และย้อนหลังกลับไปในปี ค.ศ. 1531 พระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมที่ Gudalupe ประเทศเม็กซิโก เป็นต้น

  • ตัวอย่างที่นำเสนอข้างต้น เป็นการประจักษ์มาของพระนางมารีย์ที่พระศาสนจักรคาทอลิกได้ศึกษาและพิสูจน์ด้วยวิธีการต่างๆ ที่สุดให้การยอมรับและประกาศว่า เป็นการประจักษ์ที่เป็นจริง ไม่ใช่เรืองงมงาย

    ที่มา : หนังสือพระนางมารีย์ หนทางสู่พระเยซูคริสตเจ้า