แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

แม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล
พระแม่มารีย์ได้รับการปกป้องไว้ให้พ้นจากบาปกำเนิดทั้งปวง นับตั้งแต่พระแม่เริ่มมีชีวิต
นี่คือคำนิยามของการปฏิสนธินิรมล
คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าการปฏิสนธินิรมลของพระแม่หมายความถึงการที่พระแม่มารีย์ได้ให้กำเนิดองค์พระคริสต์โดยที่ความเป็นมารดาของพระแม่ยังผ่องแผ้วไม่เปื้อนด้วยบาป

การตีความหมายแบบนี้มาจากแนวความคิดอันคลาดเคลื่อนที่เข้าใจว่า ความเป็นแม่ของมนุษย์ทุกคนมีรอยแปดเปื้อน เพราะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศ แม้ในชีวิตสมรสที่น่าศรัทธาที่สุดก็ต้องมีมลทินจากความบาป
แท้จริงแล้ว การปฏิสนธินิรมล หมายความว่า พระแม่มารีย์ได้ปฏิสนธิในครรภ์นักบุญอันนา ผู้เป็นมารดาเหมือนเราทุกคน โดยมิได้แปดเปื้อนด้วยบาปกำเนิด
บาปกำเนิดนี้มิใช่บาปที่เรากระทำลงไปอย่างรู้ตัวและมีสติ สถานภาพบาปกำเนิดที่ติดมาตั้งแต่เกิด หมายความว่า ภาวะตอนเกิดของเรามิได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงกับชีวิตจากพระเจ้า แต่จะได้รับชีวิตจากพระเจ้า หลังการเกิดใหม่เป็นลูกของพระเจ้า อันเป็นผลจากศีลล้างบาป
หลักความเชื่อในเรื่องบาปกำเนิดยืนยันว่า มนุษย์ทุกคนนับตั้งแต่เกิดมาลืมตาดูโลก ก็ได้รับผลของบาปกำเนิด อันเนื่องมาจากบาปของอาดัม หมายความว่า ทุกคนต้องมัวหมองเพราะต้องรับผิดร่วมกันกับมนุษยชาติที่ตกอยู่ในความบาปตั้งแต่ปฐมกาล
การกล่าวว่าพระแม่มารีย์ได้รับการปกป้องไว้ให้พ้นจากบาปกำเนิดตั้งแต่แรกเกิด ก็เพื่อต้องการบอกว่า ตั้งแต่วินาทีแรกของการปฏิสนธิในครรภ์ พระแม่ได้รับความศักดิ์สิทธิ์จากพระหรรษทานแห่งชีวิตของพระเจ้า ซึ่งโปรดประทานแก่มนุษย์คนอื่นก็หลังการเกิดเท่านั้น
เพราะเหตุว่าพระแม่มารีย์จะเป็นพระมารดาของพระเจ้าในอนาคต พระแม่จึงได้รับพระหรรษทานพิเศษนี้จากพระเจ้า ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิ