แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
คำสอนของศาสนาคริสต์ เรื่องพระนางมารีย์

christian_reli0021_nvtech.comศาสนาคริสต์ โรมันคาทอลิก ให้ความสำคัญต่อพระนางมารีย์ เนื่องด้วยพระเจ้าทรงเลือกสรรพระนางเป็นพิเศษให้เป็นมารดาของพระเยซูคริสตเจ้า (พระเจ้าที่เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์) ดังนั้น จึงมีคำสอนที่สำคัญเกี่ยวกับพระนางมารีย์ในประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (Compendium Catechism of the catholic Church, 2005: 95-100) ว่า

พระนางมารีย์เป็นพระมารดาของพระเจ้า
•    สืบเนื่องจากคำสอนที่ว่าพระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ พระนางมารีย์จึงเป็น “พระมารดาของพระเจ้า” เนื่องจากพระนางทรงเป็นพระมารดาของพระเยซูคริสตเจ้า ซึ่งทรงเป็นพระเจ้า

พระนางมารีย์เป็นผู้ปฏิสนธินิรมล
•    สืบเนื่องจากพระนางมารีย์ได้รับการเลือกสรรเป็นพิเศษให้เป็นมารดาของพระเจ้า มีผลทำให้พระนางเปี่ยมด้วยพระพรพิเศษจากพระเจ้า นับแต่วาระแรกของการปฏิสนธิ พระนางจึงได้รับพระพรพิเศษให้พ้นมลทินแห่งบาปกำเนิดโดยสิ้นเชิง และยังคงบริสุทธิ์ปราศจากบาปส่วนตัวทุกประการตลอดชีวิตของพระนาง จึงให้สมญาและประกาศเป็นข้อความเชื่อของศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิกว่า “พระนางมารีย์ เป็นผู้ปฏิสนธินิรมล”

พระนางมารีย์เป็นพรหมจารี
•    สืบเนื่องจากการกำเนิดของพระเยซูคริสตเจ้าที่พระคัมภีร์สอนว่าพระนางมารีย์ทรงครรภ์ด้วยอานุภาพของพระเจ้า (โดยปราศจากการมีความสัมพันธ์ทางเพศ) การทรงครรภ์เพื่อให้กำเนิดพระเยซูคริสตเจ้านี้อยู่นอกเหนือความเข้าใจและความเป็นไปได้ของมนุษย์ เป็นความต่อเนื่องจากคำสอนที่ว่าพระเยซูเป็นพระบุตร (พระเจ้า) ผู้บังเกิดเป็นมนุษย์ เป็นเหตุการณ์เหนือธรรมชาติ ด้วยอานุภาพของพระเจ้า จึงมีการยืนยันว่าพระนางมารีย์ เป็นพรหมจารี เพราะความเป็นพรหมจารีของพระนางคือ เครื่องหมายแห่งความเชื่อในอานุภาพของพระเจ้า

พระนางมารีย์ แบบอย่างและมารดาของมนุษยชาติ ในการปฏิบัติตามแผนการแห่งความรอดพ้น
•    พระนางมารีย์เป็นตัวอย่างในการร่วมมือในแผนการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้น ด้วยความเชื่อและการนบนอบอย่างอิสระในการตอบรับแผนการของพระเจ้า ในชีวิตของพระนาง พระนางได้กล่าวตอบรับในนามของมนุษยชาติทั้งมวล ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้า โดยยึดแผนการของพระเจ้าเป็นหลักมากกว่าที่จะยึดหลักการของตนเองในการมุ่งสู่ชีวิตที่สมบูรณ์ พระนางจึงเป็นมารดาของมนุษยชาติ (เอวาใหม่) ในการร่วมมือกับพระเจ้าที่จะพัฒนาตนสู่ชีวิตที่สมบูรณ์ในพระเจ้า ตามแผนการแห่งความรอดพ้นของพระองค์

หนังสือ พระนางมารีย์ หนทางสู่พระเยซูคริสตเจ้า