แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

วันฉลองพระแม่มารีย์และนักบุญต่างๆ

    ในบรรดามนุษย์ทั้งหลายที่พระเป็นเจ้าทรงสร้างมา มนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ พระนางมารีย์    เพราะพระนางได้รับเกียรติให้เป็นพระมารดาขององค์พระเยซูคริสตเจ้าในโลกนี้    บรรดาคริสตชนคาทอลิกให้ความเคารพต่อพระนางอย่างสูง    ในปีหนึ่งจึงมีวันฉลองสำคัญของพระนางถึง 5 วัน คือ
    ก. วันฉลองพระแม่ปฏิสนธินิรมล (8 ธันวาคม)    หมายถึง วันฉลองการเป็นมนุษย์คนเดียวที่ได้รับการยกเว้นจากบาปกำเนิด กล่าวคือ พระนางมารีย์ทรงเป็นพระมารดาขององค์พระเยซูเจ้า    ดังนั้น โดยอาศัยพระบารมีขององค์พระเยซูเจ้า พระนางจึงไม่มีบาปมลทินใดๆ เลย แม้กระทั่งบาปกำเนิดด้วย

    ข. วันฉลองแม่พระบังเกิด (8 กันยายน)    ด้วยความรัก เคารพและศรัทธาในพระนาง บรรดาคาทอลิกถือว่า เมื่อพระนางบังเกิดเมาย่อมเป็นเหตุแห่งความยินดีต่อทุกๆ คน    จึงควรแลองวันเกิดของพระนางด้วย เป็นต้นในกลุ่มพลมารีย์ ซึ่งถือเป็น “ทหาร” ของแม่พระ
    ค. วันฉลองแม่พระรับสาร (25 มีนาคม)    เป็นวันฉลองที่ทำให้เราได้รับพระพรอันยิ่งใหญ่ คือ การเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ (ทรงรับเอากาย) ในครรภ์ของพระแม่    เมื่อพระแม่น้อมรับพระบัญชาจากพระเป็นเจ้าที่ทรงเลือกพระนางให้เป็นพระมารดาของพระองค์
    ง. วันฉลองแม่พระถือศีลชำระ (2 กุมภาพันธ์)    เป็นวันฉลองการที่พระนางทรงปฏิบัติตามธรรมเนียมของชาวยิวด้วยการนำพระเยซูเจ้า (บุตรชายหัวปี) ไปถวายแด่พระเป็นเจ้าในพระวิหาร    และถือเป็นการชำระตัวของพระนางเอง หลังจากการให้กำเนิดบุตรตามธรรมเนียมของชาวยิวดังกล่าวข้างต้นด้วย
    จ. วันฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ (15 สิงหาคม)    ดูเหมือนว่าเป็นวันฉลองที่ชาวคาทอลิกจะให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ     เนื่องจากเราเชื่อกันว่าพระนางเป็นมนุษย์คนเดียวอีกเหมือนกันที่ได้รับเกียรติสูงสุดจากพระเป็นเจ้าด้วยการไปสวรรค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ทั้งร่างกายและวิญญาณ  ซึ่งเป็นข้อความเชื่อของชาวคาทอลิกทุกคน    ดังนั้น เราจึงไม่พบพระศพของพระนางบนโลกนี้
    นอกจากนั้น ตลอดปีเรายังมีวันฉลองบรรดานักบุญต่างๆ อีกมากมาย เช่น บรรดาอัครเทวดาทั้ง 3 องค์ (29 กันยายน) คือ อัครเทวดามีคาแอล ที่ถือว่าเป็นหัวหน้าเทวดาทั้งหลาย    อัครเทวดาคาเบรียลผู้ซึ่งเป็นผู้นำสารของพระเป็นเจ้ามาแจ้งแก่พระนางมารีย์ว่า พระเยซูเจ้าจะทรงบังเกิดในพระครรภ์ของพระนาง    และอัครเทวดาราฟาแอล ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของการแพทย์ ช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์
    วันฉลองอารักขเทวดา (2 ตุลาคม) คือ การระลึกถึงเทวดาประจำตัวของเราทุกองค์ ซึ่งเราเชื่อว่าพระเป็นเจ้าทรงสร้างเทวดาองค์หนึ่งให้คอยดูแลคุ้มครองเราตลอดเวลา
    วันฉลองนักบุญยวงบัปติสตา (24 มิถุนายน) ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เตรียมทางให้พระเยซูคริสตเจ้าเสด็จมาและเป็นผู้มีหน้าที่ประกาศถึงการเสด็จมาขององค์พระผู้ไถ่ เป็นประกาศกที่ยิ่งใหญ่     และที่สุดได้ถูกประหารเป็นพยานยืนยันถึงความถูกต้องและความจริงของพระองค์
    วันฉลองนักบุญองค์อุปถัมภ์ของวัด โรงเรียน พระสังฆราช พระสงฆ์ และตัวเอง ตามประเพณีของเรา จะมีนักบุญองค์อุปถัมภ์ประจำตัวของเราแต่ละคน ประจำวัด สถาบันต่างๆ เพราะเรามอบให้นักบุญนั้นช่วยดูแลและขอพระพรจากพระเป็นเจ้าเพื่อเราและสถาบันนั้นๆ ด้วย    เมื่อถึงวันฉลองของท่านนักบุญนั้นๆ เราจึงมักจะมีการฉลองด้วยการถวายบูชามิสซาขอพร และชื่อนชมยินดีด้วยงานเลี้ยงฉลอง
    นอกจากนั้น เรายังมีวันฉลองนักบุญทั้งหลาย (1 พฤศจิกายน)    คือ วันฉลองโมทนาคุณพระเป็นเจ้าที่ทรงให้เรามีผู้ที่เป็นแบบอย่างแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ในเรื่องต่างๆ ความกล้าหาญในการเป็นพยานถึงความรักของพระองค์    ในวันที่ 2 พฤศจิกายนยังเป็นวันที่ให้เราได้ระลึกถึงวิญญาณในไฟชำระ คือ ให้เราภาวนาเป็นพิเศษสำหรับผู้ล่วงลับทั้งหลายให้ได้รับพระเมตตาจากพระเป็นเจ้า ให้ได้อยู่ร่วมในสวรรค์กับพระองค์โดยเร็ววันอีกด้วย

ที่มา หนังสือหลักธรรมคำสอนคาทอลิก คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม