แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“การปฏิสนธินิรมลของพระนางมารีย์” หมายความว่าอย่างไร

saint-annพระศาสนจักรเชื่อว่า ณ ชั่วขณะแรกแห่งการปฏิสนธิของพระนางพรหมจารีมารีย์ อาศัยพระหรรษทานและการโปรดปรานเป็นพิเศษจากพระเจ้า ผู้ทรงสรรพานุภาพ และเดชะพระบารมีของพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงช่วยมนุษยชาติให้รอด พระนางได้รับการพิทักษ์รักษาไว้ให้พ้นจากมลทินแห่งบาปกำเนิด (พระสัจธรรมของปี 1854-พระสัจธรรม) (487-492, 508)

ความเชื่อในเรื่องการปฏิสนธินิรมลมีมาตั้งแต่เริ่มต้นพระศาสนจักร ในปัจจุบันมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งที่จริงแล้วการปฏิสนธินิรมลคือการที่พระเจ้าทรงพิทักษ์รักษาพระนางมารีย์ให้พ้นจากบาปกำเนิดตั้งแต่แรกเริ่ม ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิสนธินิรมลของพระเยซูเจ้าในครรภ์ของพระนางมารีย์ ความเชื่อนี้มิได้เป็นการลดคุณค่าเรื่องเพศในคริสต์ศาสนา ประหนึ่งว่าสามีและภรรยา “ถูกทำให้ด่างพร้อย” หากพวกเขาให้กำเนิดบุตร