แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระนางมารีย์มีบุตรคนอื่นๆ นอกจากพระเยซูเจ้าหรือไม่

ไม่มี ในทางกายภาพ พระเยซูเจ้าทรงเป็นบุตรชายคนเดียวของพระนางมารีย์ (500, 510)

ความเป็นพรหมจรรย์ตลอดกาลของพระนางมารีย์ ได้รับการยอมรับตั้งแต่สมัยพระศาสนจักรยุคแรกแล้ว ซึ่งเป็นการตัดเรื่องความเป็นไปได้ว่าพระเยซูเจ้าทรงมีพี่น้องชายหญิงที่เกิดจากมารดาเดียวกันออกไป ในภาษาอาราเมอิก ซึ่งเป็นภาษาแม่ของพระเยซูเจ้า คำว่า พี่น้อง และลูกพี่ลูกน้อง ใช้คำเดียวกัน เมื่อพระวรสารกล่าวถึง “พี่น้องชายหญิง” ของพระเยซูเจ้า (เช่น ใน มก 3:31-35) พวกเขาหมายถึงญาติใกล้ชิดของพระเยซูเจ้า